3-stappen aanpak beleid elektrisch rijden en oplaadpalen

Elektrische auto_laadpaal_Spark

Spark en Projectbureau Elektrisch Rijden hebben de krachten gebundeld en een compacte 3-stappen aanpak ontwikkeld. De benodigde kennis en ervaring om goed en toekomstvast gemeentelijk beleid te maken en te organiseren brengen we daarmee tegen lage kosten bij uw gemeente binnen. Op basis van onze 3-stappen aanpak maken we graag met uw gemeente maatwerk afspraken om snel en praktisch uw beleid voor elektrisch rijden/het faciliteren van elektrisch rijden vorm te geven.

Onze aanpak:

Stap 1: Ambitie bepalen
De eerste stap is om de ambitie te bepalen. Daarbij staat de vraag centraal wat de gemeente wil met elektrisch rijden. Bestaand milieu- en klimaatbeleid, verkeer- en vervoerbeleid en parkeerbeleid vormen het vertrekpunt. Ieder college kan daarmee een eigen afweging maken over de rol die de gemeente wil nemen in de ontwikkeling van elektrisch rijden. In principe kunnen gemeenten kiezen uit een spectrum tussen actief stimuleren en alleen onder condities toestaan van oplaadinfrastructuur.
Vaak is de kennis over elektrisch rijden en oplaadinfrastructuur binnen ambtelijke organisaties versnipperd en incompleet. Met een workshop van een halve dag brengen wij uw medewerkers de basiskennis en de laatste stand van zaken en werken met hen enkele beleidsopties uit die aan de verantwoordelijke wethouder(s) kunnen worden voorgelegd.

Stap 2: Beleid formuleren en besluiten
De tweede stap is om op basis van de geformuleerde ambitie van de bestuurders het beleid uit te werken. Het goede nieuws is dat dit niet hoeft te worden bedacht. Wij helpen uw medewerkers met handboeken, VNG-beleidsregels, CROW-richtlijnen en voorbeelden uit andere gemeenten. Daarmee kan in korte tijd het conceptbeleid tot stand komen in een notitie voor het college van B&W. De lastigste vraagstukken die daarin moeten worden opgelost zijn:

  • Parkeerbeleid: Het exclusief gebruik van parkeerplaatsen voor elektrische auto’s leidt vooral in stadscentra en oude wijken met grote parkeerdruk tot veel bezwaren bij andere bewoners. Dubbelgebruik van de schaarse parkeercapaciteit is daarmee minder mogelijk. Zeker als ook het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen snel toeneemt als gevolg van de vergrijzing. Het faciliteren van de parkeervraag van elektrische auto’s in combinatie met oplaadpunten moet aansluiten bij het gemeentelijk parkeerbeleid en daar vervolgens in worden opgenomen.
  • Aanvraagproces: Waar moet een aanvraag voor een laadpaal binnenkomen en hoe moet die worden afgehandeld en welke rol speelt de gemeente daarin? Het realiseren van een laadpaal vergt samenwerking tussen berijder, netbeheerder, marktpartij en gemeente. Dit proces moet worden georganiseerd en gestandaardiseerd en is natuurlijk afhankelijk van de rolkeuze van de gemeente.
  • Kostenverdeling realisatie laadpalen: de kosten van de aanleg van een laadpaal bestaan vooral uit graafwerk voor een netaansluiting, de paal zelf, de inrichting van de parkeerplaats en de proceskosten. Het is de vraag hoe die kosten worden verdeeld en welk deel de gemeente voor haar rekening neemt. Ook dit is afhankelijk van de rolkeuze van de gemeente.

Stap 3: Uitwerken en organiseren
De laatste stap is het uitwerken en organiseren van het beleid in de praktijk. Projectbureau Elektrisch Rijden kan de gemeente helpen om de aanpak en procedures die elders al goed werken te vertalen naar de eigen organisatie. Indien van toepassing, kan het beleid worden uitgewerkt naar een aanbesteding, concessieverlening of andere afspraken met marktpartijen. Spark en Projectbureau Elektrisch Rijden hebben hiervoor de juiste, beproefde, voorbeelden voor in huis welke eenvoudig kunnen worden uitgerold.

Met de 3-stappen aanpak van Spark en Projectbureau Elektrisch Rijden, kan iedere gemeente in Nederland in enkele weken het beleid voor elektrisch rijden en oplaad infrastructuur formuleren.

Contact
Meer weten? Neem contact op met:

Serge van Dam – 06 119 528 20
serge@esegui.nl

Ernst Bos – 06 534 198 73
ernstbos@spark-parkeren.nl

Stan van de Hulsbeek – 06 135 676 13
stanvandehulsbeek@spark-parkeren.nl