Kwaliteit parkeerproduct als basis voor economische vitaliteit

“Draagt een verbetering van het parkeerproduct bij aan de komst van meer bezoekers?” Het is een vraag die ons vaak gesteld wordt, maar waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Zo’n vraag hangt voor een deel af van zaken die niets met parkeren te maken hebben, maar met het bezoekdoel van de parkeerder: welke functies zijn er aanwezig, wat is de (verblijfs)kwaliteit van het gebied, enzovoorts.
Tegelijkertijd weten we dat een slecht parkeerproduct tot ontevredenheid van (auto)bezoekers leidt en het gevaar met zich meebrengt dat er minder bezoekers komen. Maar zijn bezoekersaantallen dan te verbeteren door een kwalitatief hoogwaardig parkeerproduct?

Spark heeft samen met Ecorys een onderzoeksmethode opgezet om hier een antwoord op te geven. De onderzoeksmethode laat zich splitsen in 2 benaderingen van het vraagstuk, waarvan de resultaten complementair zijn:

Top down: de gebruiker centraal.
Wat is, mede op basis van ervaringen van de gebruikers zelf, te zeggen over hoeveel bezoekers een binnenstad misloopt en hoe dit zich vertaalt in de parkeervraag? Hoeveel bezoekers kan een binnenstad ‘potentieel’ trekken en hoeveel trekt zij in werkelijkheid? Welke oorzaken zijn hiervoor aanwijsbaar?

Bottom up: het parkeerproduct centraal.
Wat is de kwaliteit van het huidige parkeeraanbod en sluit dit aan op het bezoekdoel van de binnenstadbezoeker?

De aanleiding voor de samenwerking is dat de vraagstelling die aan de onderzoeksmethode ten grondslag ligt betrekkelijk nieuw is in Nederland. Nog niet eerder is uit een veelvoud aan onderzoeksgegevens (economische factoren, koopstromen, parkeerdata, algemene inzichten, trends en ontwikkelingen op het gebied van parkeren, verkeer, ruimtelijke ordening en economie etc.) beredeneerd of en in welke mate een verbetering van een stedelijk parkeerproduct tot extra bezoekers aan de binnenstad kan leiden.

Om tot een verantwoorde interpretatie van de verschillende onderzoeksgegevens te komen is een multidisciplinaire aanpak en beschouwing van deze opgave noodzakelijk. Dit resulteert in een onderbouwing van de mate waarin het toevoegen van extra parkeercapaciteit leidt tot een extra parkeervraag, de grootte van deze vraag en de condities die gesteld worden om deze extra vraag te realiseren. Zo wordt dus niet gebouwd voor leegstand, maar voor optimalisatie van het parkeerproduct; een parkeerproduct dat bijdraagt aan een economisch vitale binnenstad.