Vernieuwd parkeerbeleid in Vlaardingen

In het collegeakkoord in Vlaardingen is opgenomen dat het uit 2008 daterende parkeerbeleid zou worden herzien. De gemeente vraagt Spark om de herijking in goede banen te leiden.

In het collegeakkoord in Vlaardingen is opgenomen dat het uit 2008 daterende parkeerbeleid zou worden herzien. Daarbij heeft het college expliciet aangegeven dat o.a. aandacht zou moeten zijn voor de mogelijkheid van een blauwe zone en verkorting van venstertijden.

De gemeente heeft Spark gevraagd om deze herijking in goede banen te leiden. En zowel aan de proceskant als aan de inhoud bij te dragen.

Een projectteam heeft in een aantal stappen een collegevoorstel voor het herziene parkeerbeleid opgesteld. De belangrijkste mijlpalen waren: een evaluatie van het bestaande beleid, het opstellen van scenario’s voor nieuw beleid, participatie door belanghebbenden, een parkeeronderzoek en een enquête onder ruim 10.000 huishoudens en 800 ondernemers en het formuleren van het voorstel voor nieuw beleid op basis van de resultaten.

Onderwerpen als de noodzaak van betaald parkeren, de invloed van parkeertarieven op het bezoek aan de binnenstad en de mogelijkheden om op korte en lange termijn de parkeerdruk in wijken rondom het betaald parkeren te verminderen hebben voor discussie gezorgd.

Kernpunten van het vernieuwde parkeerbeleid zijn dat het betaald parkeren blijft en dat bewoners hun visite per jaar 100 uur gratis kunnen laten parkeren. Ook wordt de eindtijd van betaald parkeren gewijzigd van 20.00 uur naar 19.00 uur. Vlaardingen gaat samen met ondernemers in het kader van de verbetering van de binnenstad het parkeren voor centrumbezoekers prettiger maken. Hiervoor is jaarlijks €150.000 gereserveerd.

Een belangrijke verandering is ook dat het exploitatieoverschot op het straatparkeren in de toekomst gebruikt zal worden voor investeringen in parkeren en bereikbaarheid. Het idee is dat, als zich de komende jaren kansen voordoen om bij herontwikkelingen extra (gebouwde) parkeerruimte te realiseren, de gemeente dit via een bijdrage kan stimuleren. Zo wordt gewerkt aan een beter woonmilieu met voldoende parkeerruimte in de omgeving van de woning en toch minder auto’s op straat.

In 2019 heeft Spark in opdracht van de gemeente een Nota Beleidsregel Parkeernormen opgesteld gebaseerd op het herijkte parkeerbeleid. De beleidsregels zijn door de raad vastgesteld.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE