Uitbreiding Schiedamse stallingen stimuleert fietsgebruik

De fiets en de fietser zijn speerpunten in het mobiliteitsbeleid voor Schiedam. Veilige stallingsvoorzieningen worden flink uitgebreid en de gemeente wil het beheer hiervan beter organiseren. Zij heeft Spark gevraagd de beheeropgave vorm te geven en de aanbesteding te begeleiden.

Afbeelding: MRDH, Sicco van Grieken.

Je fiets bij je bestemming
De Rotterdamse regio investeert de komende jaren volop in infrastructuur voor de fiets. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanleg van de Metropolitane Fietsroute Westland-Rotterdam. Deze fietsroute verbindt Schiedam met de regio en de gemeente stimuleert hiermee het fietsgebruik.

Voor fietsers is het belangrijk dat zij hun tweewieler goed kunnen stallen bij hun bestemming en later ook weer op dezelfde plek terugvinden. Zeker in de oudere en dicht bebouwde wijken in en rond het centrum van Schiedam is daar nog veel te verbeteren. Daarom werkt de gemeente Schiedam de komende jaren aan een flinke uitbreiding van veilige stallingsvoorzieningen. Zodat met name de fiets bij de woning kan staan in plaats van de auto. Maar die voorzieningen moet je na aanleg ook in goede staat houden en beheren. Schiedam wilde daarom het beheer van fietsenstallingen beter organiseren en heeft het bij een gespecialiseerde marktpartij ondergebracht.

De beheeropgave vormgeven en aanbesteden
De gemeente Schiedam heeft Spark gevraagd de beheeropgave vorm te geven en daarvoor de aanbesteding samen met het team inkoop te begeleiden. Met alle betrokkenen is eerst de opgave in beeld gebracht. Welke beheertaken zijn er, wat wil de gemeente zelf doen, hoe wordt omgegaan met het eigendom van stallingen, de huurverplichtingen en wat wordt uitbesteed?

De gemeente wilde zich nadrukkelijk concentreren op beleidsontwikkeling en de regie over de uitvoering. Alle beheertaken moesten daarom zoveel mogelijk bij de uitvoerder komen te liggen. Daarbij speelde ook een rol dat een van de stichtingen die nu buurtstallingen beheert, van plan is om op afzienbare termijn haar taken aan de gemeente over te dragen. Ook daarbij moest continuïteit verzekerd zijn.

Strategische keuze
De eerste stap was een strategische verkenning van wensen en mogelijkheden. Welke taken kunnen succesvol uitbesteed worden en zijn er dan ook marktpartijen die dat willen en kunnen? Een voorbeeld is de hele procedure voor het aanvragen, aanleggen en in bedrijf nemen van nieuwe voorzieningen, of dat nu inpandige stallingen zijn of “fietstrommels”. Er is voor gekozen om dat bij de markt onder te brengen. Ook de dagelijkse klantcontacten gaan naar de beheerder. Een professionele beheerder kan zich focussen op alles wat een klant nodig heeft om een plaats in een stalling aan te vragen, te gebruiken en gemakkelijk te kunnen betalen. Dat is ook beter voor de gebruiker van de stalling.

En dan concreet maken
Na de strategische afweging volgde de stap om de vraagspecificatie op te stellen. Met voldoende ruimte voor een aanbieder om zijn sterke punten in te brengen, voldoende houvast voor de gemeente om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen meten en in de Service Level Agreement te kunnen vastleggen. Ook belangrijke randvoorwaarden als social return en de continuïteit van de nu bij de stalling betrokken medewerkers moesten ingevuld worden.

En dat moet ook passen in een openbare aanbesteding waarbij niet alleen de behoefte van de opdrachtgever een rol speelt, maar ook de rechten van de inschrijver geborgd zijn. Op deze manier komt er een eerlijke en transparante gunningsbeslissing.

Winst voor de fietser
De openbare aanbesteding leverde twee inschrijvingen op. Hoewel beide inschrijvers qua prestaties leken te kunnen voldoen, bleken beide inschrijvingen ongeldig. De gemeente is daarna een mededingingsprocedure via onderhandeling gestart. Deze leverde uiteindelijk een passende aanbieding op. Biesieklette uit Den Haag gaat de komende jaren het beheer uitvoeren.

Met de nieuwe overeenkomst heeft de gemeente een belangrijke stap gezet in het professionaliseren van het beheer van stallingsvoorzieningen voor fietsen. De beheerder doet waar hij goed in is: zorgen voor goede stallingsvoorzieningen en de gemeente kan zich concentreren op haar beleids- en regierol.

De meeste winst is er voor de fietser, die krijgt meer en betere voorzieningen om zijn steeds kostbaar wordende, veelal elektrisch aangedreven, tweewieler veilig te stallen. Een stimulans om meer te fietsen. Duurzame mobiliteit, daar worden we allemaal beter van.

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief
 UPDATE