Rekenkamer Nieuwegein legt parkeerexploitatie onder de loep

Gemeente Nieuwegein heeft een egalisatiereserve parkeren ingesteld. De reserve vangt aanloopverliezen op van gemeentelijke parkeervoorzieningen. Bij de begroting voor 2021 bleek dat de reserve sneller uitgeput raakte dan verwacht. Voor de rekenkamer was dit aanleiding de financiële aspecten van het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie te laten onderzoeken. Zij heeft Spark gevraagd dit uit te voeren en aanbevelingen te doen.

Afbeelding: In de buurt - Nieuwegein

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. De gemeente Nieuwegein exploiteert een omvangrijk areaal aan parkeerplaatsen in parkeergarages en op straat. De lasten en baten van de gemeentelijke parkeervoorzieningen zijn ondergebracht in de parkeerexploitatie en langs deze weg in de gemeentebegroting.

De gemeente heeft geïnvesteerd in parkeergarages in het centrum. Een parkeergarage wordt voor 40 jaar of langer gebouwd en zorgt in het begin voor financiële tekorten. Om de aanloopverliezen van parkeergarages te kunnen opvangen heeft de gemeente Nieuwegein een egalisatiereserve ingesteld. Het uiteindelijke doel is dat de parkeerexploitatie zelfvoorzienend zal zijn.

Ongeveer anderhalf jaar geleden bleek dat de reserve sneller uitgeput raakte dan verwacht. Daardoor ontstond bij de gemeenteraad de behoefte aan een beter inzicht in de parkeerexploitatie en de gevolgen daarvan voor de gemeentebegroting. Dit vormde voor de rekenkamer de directe aanleiding een onderzoek naar de financiële aspecten van het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie te houden. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar taak om het beleid van het college te controleren.

Betere aansluiting tussen financiële planning van parkeerbeleid en praktijk
Dat stond de rekenkamer voor ogen toen zij Spark opdracht gaf het onderzoek uit te voeren.

Voor het onderzoek hebben de onderzoekers samengewerkt met het parkeermanagement en concerncontrol van de gemeente. De eerste stap in het onderzoek was de nauwgezette analyse van de doorrekening van de parkeerexploitatie over een periode van de afgelopen vier jaar. Deze analyse is vervolgens gedeeld met de betrokken ambtenaren. Dankzij de openheid van deze ambtenaren kon Spark het rekenmodel en de daarin gebruikte variabelen analyseren en de gegevens herleiden. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het onderzoeksrapport met bevindingen. Op basis hiervan zijn de aanbevelingen opgesteld. Het onderzoeksrapport is door de rekenkamercommissie aan de raad aangeboden en op 15 september 2022 vastgesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat de raad door de jaren heen gedetailleerd geïnformeerd werd over het verloop van de parkeerreserve. Jaarlijks werd de doorrekening over de periode tot 2047 met de raad gedeeld en toegelicht welke factoren van invloed waren en in welke mate.

De raad heeft de meeste aanbevelingen overgenomen. De instrumenten om het parkeergedrag en de daaruit voortkomende inkomsten te monitoren, kunnen verbeterd worden. Er zijn veel factoren die de verwachte parkeerinkomsten beïnvloeden en het prognosticeren van inkomsten gaat gepaard met onzekerheden. Het hanteren en tonen van een bandbreedte voor inkomstenontwikkeling zal de raad meer bewust maken van die onzekerheden en daarmee ook van het feit dat de invloed van de raad op de parkeerexploitatie aan grenzen gebonden is. Het parkeerbeleid is maakbaar, maar de inkomsten ervan niet.

Afgewogen besluit nieuwe parkeergarage
In de komende maanden zal de raad besluiten over de uitvoering van de (voorlopig) laatste grote uitbreiding van het parkeerareaal. De parkeergarage Zuid. De onderzoekers raden aan het verwachte exploitatieresultaat onderbouwd en met duiding van de daaraan verbonden risico’s in het raadvoorstel op te nemen. Zo komt de raad in de positie om een afgewogen besluit te nemen. En dat is goed want de parkeergarage staat er voor minstens 40 jaar.

Het rapport is te vinden op de website van de gemeente Nieuwegein.

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief