Quickscan openbare parkeervoorziening Den Haag

De omgeving van station Den Haag Laan van NOI ondergaat de komende jaren een forse gedaantewisseling. De gemeente vraag Spark de mogelijkheden te verkennen voor een parkeervoorziening voor met name bezoekers aan het gebied.

Foto: Spark. Het inmiddels door het ministerie verlaten kantoorgebouw van Herman Hertzberger.

De omgeving van station Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië ondergaat de komende jaren een forse gedaantewisseling. Met het vertrek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het markante, door Herman Hertzberger ontworpen, ministerie leeg gekomen. De plannen voor herontwikkeling zijn in volle gang. Maar ook voor de zuidzijde van het station zijn plannen in ontwikkeling. Genoeg reden om de mogelijkheden te verkennen voor een parkeervoorziening voor openbaar gebruik. Door de parkeerbehoefte van verschillende ontwikkelingen te combineren ontstaan immers kansen voor dubbelgebruik en uitzicht op een gezonde business case.

Verkenning
Omdat de ontwikkeling van het stationsgebied nog in de verkennende fase verkeert, is Spark gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor een – al of niet tijdelijke – parkeervoorziening voor met name het gebruik door bezoekers aan het gebied. In de verkenning diende onder andere de ruimtelijke inpassing en de bereikbaarheid van de locatie bekeken te worden, inclusief een eerste verkenning van de financiële haalbaarheid ten behoeve van een parkeergarage.

Aanpak
Spark is gestart met het in kaart brengen van de mogelijke locaties in de omgeving van station Den Haag Laan van NOI. Daarvoor zijn uiteraard beschikbare kavels bekeken, maar ook de mogelijkheid om (een deel van) de parkeerbehoefte in bestaande of her te ontwikkelen projecten onder te brengen. Met de opdrachtgever zijn de eerste resultaten van het onderzoek besproken, waarna een verdere verdieping is aangebracht. Op basis van kentallen is een inschatting gemaakt van de mogelijke parkeercapaciteit van elke locatie, de omvang van de investeringen en de exploitatiewaarde.

Resultaat
Het resultaat van de quickscan is dat voor de gemeente Den Haag een aantal opties voor een openbare parkeergarage in kaart is gebracht. Geen uitputtende analyse van alle aspecten die bij een haalbaarheidsonderzoek aan de orde moeten komen, maar voldoende om een selectie van kansrijke locaties te maken. Met de input kan de opdrachtgever gericht met marktpartijen in gesprek gaan en nader onderzoek laten uitvoeren.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE