Verbetering resultaat parkeerexploitatie Vlaardingen

Naast het geheel in kaart brengen van kosten en opbrengsten heeft Spark voor Vlaardingen een rekenmodel gemaakt waarmee de gemeente haar beleid in de toekomst nauwkeuriger kan bepalen.

Foto: Spark

De gemeente Vlaardingen (ruim 70.000) inwoners heeft met ruim 5.000 gereguleerde parkeerplaatsen op straat een omvangrijk parkeerareaal. Een deel van de beheerstaken is uitbesteed aan een marktpartij. Vlaardingen verzorgt zelf de uitgifte van parkeervergunningen en was een van de eerste gemeenten die dit heeft gedigitaliseerd.

Vlaardingen wilde graag haar inzicht in de kosten en opbrengsten van het parkeren verbeteren. Enerzijds omdat men wilde nagaan of een kostenbesparing mogelijk was, anderzijds om te kunnen vaststellen of het beoogde financiële beleidsdoel: minimaal kostendekkend, wordt behaald.

De gemeente heeft Spark gevraagd de kosten en opbrengsten in beeld te brengen en aan te geven welke mogelijkheden er zijn om het resultaat (zo nodig) te verbeteren.

Eerst zijn de kosten en opbrengsten van het parkeren in beeld gebracht. Deze zijn met referentiecijfers vergeleken. Er bleken meerdere mogelijkheden om het parkeerresultaat te verbeteren, de beleidsmatige, bestuurlijke en organisatorische consequenties daarvan zijn in beeld gebracht. Vlaardingen heeft gekozen voor een andere aanpak van de parkeerexploitatie en het parkeerbeheer. Een andere balans tussen inspanningen en resultaten heeft geleid tot een aanpak die beter aansluit bij de bestuurlijke prioriteiten en een substantiële kostenbesparing.

Spark heeft ook een rekenmodel gemaakt waarmee de gemeente zelf de gevolgen van beleids- en organisatiekeuzen kan doorrekenen en het bestuur nauwkeuriger dan voorheen kan informeren over de gevolgen daarvan. Het leidt tot meer stabiliteit in de begroting bij de uitvoering van het parkeerbeleid. Beter parkeren voor een aantrekkelijker stad.

Een wereld te winnen.