Haalbaarheid parkeerconcepten Ridderkerk

Spark ondersteunt de gemeente Ridderkerk bij het bepalen van de (financiële) effecten van mogelijke uitbreidingsmaatregelen.

De gemeente Ridderkerk heeft becijferd dat de kosten die nu gemaakt worden voor het onderhoud en beheer van alle openbare parkeergelegenheid niet gedekt worden uit de opbrengsten van betaald parkeren. In haar programmabegroting is het uitbreiden van betaald parkeren als bezuinigingsmaatregel opgenomen.

In de programmabegroting 2013-2016 en in het coalitieakkoord heeft de gemeente Ridderkerk het thema “uitbreiden betaald parkeren” als bezuinigingsmaatregel opgenomen. De gemeente heeft inmiddels een overzicht van verschillende mogelijke maatregelen opgesteld waarvan verwacht wordt dat deze een positief hebben op de gemeentelijke parkeerexploitatie.

Aan Spark is gevraagd om de effecten van deze maatregelen inzichtelijk te maken, zodat een goed onderbouwde keuze gemaakt kan worden voor het al dan niet invoeren van een maatregel. Hierbij wordt niet alleen naar de financiële component gekeken, maar ook naar de vakinhoudelijke, juridische en organisatorische effecten. Belangrijk element is hierbij ook draagvlak en communicatie.

De ingrediënten van de verschillende maatregelen zijn door Spark in een parkeerrekenmodel gezet. Op basis hiervan zijn de maatregelen doorgerekend en geanalyseerd. Daarnaast heeft Spark een alternatieve variant onder de noemer “eerlijker betalen voor parkeren” toegevoegd.

De resultaten van de analyse zijn gepresenteerd aan de gemeentelijke projectgroep en worden momenteel door de organisatie geïnterpreteerd.