Parkeernormen gemeente Veenendaal

In het kader van de ontwikkeling van haar parkeerbeleid heeft de gemeente Veenendaal Spark gevraagd een onderzoek te doen naar de parkeernormen in relatie tot de werkelijk gemeten parkeerbezetting in het centrum.

Foto: Pascal Blanchet

Het beoogde doel is te komen tot parkeernormen die aansluiten op de werkelijke parkeerbehoefte in het centrum. Spark heeft daarom de berekende parkeerbalans van het centrum (de verhouding tussen vraag en aanbod) vergeleken met de gemeten parkeerbezetting in het centrum.

De berekende parkeerbalans is bepaald op basis van de omvang van de verschillende functies in het centrum en de parkeernormen en aanwezigheidspercentages die de gemeente Veenendaal hanteert. Door het resultaat af te zetten tegen de beschikbare parkeercapaciteit ontstaat inzicht in de berekende parkeerbezetting. Deze kan vervolgens worden vergeleken met de werkelijk gemeten parkeerbezetting.

Op basis van de afwijkingen tussen de berekende parkeerbezetting en de gemeten parkeerbezetting kan vervolgens worden beschouwd of er sprake is van (relevante) afwijkingen. Indien dit het geval is worden de parkeernormen of de aanwezigheidspercentages gemotiveerd (bijvoorbeeld op basis van lokale kenmerken of CBS-cijfers) aangepast aan de gemeten parkeerbezetting, tot de berekende en de gemeten parkeerbezetting voldoende op elkaar aansluiten. Dit leidt voor een aantal functies tot aangepaste parkeernormen of aanwezigheidspercentages.