Parkeerexploitatie-model: grip op financiën

Spark heeft een prognosemodel ontwikkeld om de resultaten van het (vernieuwde) parkeerbeleid door te rekenen. Dit model kan in het volgende stadium gebruikt worden als exploitatiemodel.

Foto: Pascal Blanchet

Om de financiële gevolgen van veranderend parkeerbeleid steeds goed te kunnen volgen is een adequaat en makkelijk toepasbaar parkeerexploitatiemodel onontbeerlijk. Inmiddels hanteren meerdere gemeenten, waaronder de gemeente Veenendaal, het door Spark ontwikkelde model om beleidsvoornemens door te rekenen.

Veel gemeentes berekenen de te verwachten gevolgen van parkeerbeleid vaak op jaarbasis voor de komende jaren. Als sprake is van de nieuwbouw van parkeergarages wordt in het algemeen een prognosemodel gehanteerd waarmee bepaald kan worden in hoeverre sprake is van een rendabele investering of dat rekening gehouden moet worden met een onrendabele top. Om alle financiële consequenties van het parkeerbeleid door te rekenen, is voor de verantwoordelijke parkeermanager een exploitatiemodel onontbeerlijk waarin alle kosten en opbrengsten van het gehele areaal meegenomen worden en de stand van een eventuele parkeerreserve inzichtelijk wordt.

Meerdere gemeenten hebben Spark gevraagd een parkeerexploitatiemodel op te stellen en beschikbaar te stellen voor de eigen parkeerorganisatie, waarmee steeds de gevolgen van beleidsvoornemens zijn door te rekenen.

De basis van het parkeerexploitatiemodel is opgebouwd uit dezelfde elementen die in een prognosemodel worden gehanteerd. Daarnaast zijn zowel parkeergarages, als -terreinen en straatparkeren ingebracht. Gedurende een vrij in te stellen periode van maximaal 50 jaar zijn de beleidsvoornemens met één model in Excel voor alle locaties te bepalen. Door dat het model gebruik maakt van groeping van gegevens en slechts enkele tabbladen, is het model goed bruikbaar voor iedereen met slechts een beperkte kennis van Excel.
Overzichtelijke grafieken geven snel inzicht in de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen.