Parkeerexploitatie parkeergarage Surinameplein

De gemeente Amsterdam, stadsdeel West, wenst de parkeerdruk te verlagen door de realisatie van een nieuw te bouwen parkeervoorziening.

Uit een QuickScan is het Surinameplein als een mogelijke kansrijke locatie naar voren gekomen. Voor een op deze locatie te ontwikkelen parkeergarage wenst het stadsdeel inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de parkeerexploitatie en vastgoedexploitatie.

Eén van de gespreksonderwerpen is de financiële waarde van de te realiseren parkeergarage. Spark heeft daartoe aan de Gemeente Amsterdam inzicht geleverd betreffende:

• de omvang van de exploitatiekosten, de vastgoed gebonden lasten en de kapitaallasten van de parkeergarage;
• de omvang van de (on)rendabele top van de parkeergarage;
• de financiële waarde van een parkeergarage met een capaciteit van 200 parkeerplaatsen en een parkeergarage met 400 parkeerplaatsen;
• de invloed van de exploitatiewijze op de beleggingswaarde van de parkeergarage.