Parkeer Route Informatie Systeem Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer wil de bereikbaarheid van het centrum van Hoofddorp verbeteren door het realiseren van een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS).

Foto: Spark

Spark heeft advies gegeven over de locaties en de verschijningsvorm van dit PRIS. Daarbij is eerst gekeken naar het vigerende gemeentelijke beleid, o.a. ten aanzien van de gewenste verkeersstructuur. Voor het centrum is beschouwd hoe groot de loop­afstanden zijn en of het centrum op basis daarvan voor de borden van het PRIS moet worden onderverdeeld in bijvoorbeeld ‘centrum-noord’ en ‘centrum-zuid’.

Vervolgens is beschouwd welke doelgroepen gebruik zullen maken van een PRIS en naar welke parkeervoorzie­nin­gen moet worden verwezen. Op basis van deze aspecten is bepaald op welke plaatsen starre borden (met een opschrift en een richting) en dynamische borden (met een opschrift, een richting en een VOL/VRIJ-melding) toegepast moeten worden.

Door het resultaat te vergelijken met de reeds aanwezige bebording ontstond een overzicht van nog te plaatsen borden. Tenslotte heeft Spark geadviseerd over de lay-out van de bebording en wordt een kostenoverzicht en exploitatieberekening opgesteld.