Ontwerptoets Motorhuisgarage Leiden

De Motorhuisgarage is niet volledig bezet. De vraag van de gemeente is dan ook of de garage voldoet aan de eisen voor een publieke garage.

Foto: Pascal Blanchet

De Motorhuisgarage in Leiden is een stallinggarage voor vaste gebruikers die niet volledig bezet is. Op basis van de vraag naar parkeerbehoefte uit de omgeving van de garage is de vraag ontstaan of de garage ook gebruikt kan worden voor kortparkeerders/bezoekers. Daarvoor is het van belang dat de garage kan voldoen aan de eisen die aan een openbare parkeergarage worden gesteld.

De gemeente Leiden heeft Spark gevraagd te beschouwen of de garage geschikt is voor gebruik door kortparkeerders en aan te geven welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om de garage geschikt te maken voor dit gebruik.

Spark heeft op basis van een schouw van de garage en de bouwtekeningen getoetst in welke mate de garage voldoet aan de eisen uit NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages. Bij deze ontwerptoets zijn onder meer de inpassingmogelijkheden voor de parkeerapparatuur, de verwerkingscapaciteit van de in- en uitritten, de benodigde bufferruimte, de voetgangersvoorzieningen, de constructieve opzet, de maatvoering van parkeervakken en -wegen, de hellingen en de interne hoogte getoetst. Voor onderdelen waarop de garage niet (geheel) aan de eisen voldoet is beschreven of dat problematisch is en hoe dat eventueel kan worden opgelost.

Mede op basis van de toets aan NEN 2443, maar ook op basis van andere aspecten die van belang zijn voor een openbare parkeergarage van voldoende kwaliteit, is door Spark een overzicht opgesteld van de installatietechnische, bouwkundige en beheermaatregelen die moeten worden genomen als de garage voor bezoekers wordt opengesteld. Aan dit overzicht is een kostenraming gekoppeld die vertaald is in een bepaling van de financiële haalbaarheid. Met behulp hiervan kan de gemeente Leiden een gefundeerde beslissing nemen over het al dan niet openstellen van de Motorhuisgarage voor bezoekers.