Verbetering parkeerorganisatie Almelo

Samen met de gemeente is er gekeken naar de wijze van parkeerbeheer en naar het huidige parkeermanagent.

Foto: Spark

In november 2012 heeft de gemeenteraad van Almelo het parkeerbeleidsplan 2013-2018 vastgesteld. In dit parkeerbeleidsplan worden vier belangrijke knelpunten genoemd. Eén daarvan is de gemeentelijke parkeerorganisatie. De gemeente wil nu de wijze van parkeerbeheer en parkeermanagement onder de loep nemen en deze uitwerken in een nieuw Programma van Eisen (PvE) en Service Level Agreement (SLA). De gemeente heeft Spark gevraagd dit voor ze uit te werken.

De gemeente Almelo merkt dat de afspraken die jaren geleden zijn gemaakt voor de uitvoering van het beheer van het straatparkeren en garageparkeren niet meer voldoen aan de eisen en wensen waarop de gemeente haar nieuwe parkeerbeleid ten uitvoer wil brengen. Met name op vlak van managementinformatie wil de gemeente een stap vooruit zetten.

Aan Spark is gevraagd om op basis van het nieuwe parkeerbeleidsplan en de wensen van gemeente een nieuw Programma van Eisen op te stellen als input voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarin duidelijk de taken en resultaten staan omschreven. Dit moet gebaseerd zijn op een algemeen geaccepteerde standaard van kwaliteits- en prestatiecriteria alsmede monitoring en rapportage daarvan. Hiervoor wordt een benchmark uitgevoerd.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever is Spark momenteel bezig met het opstellen van een Programma van Eisen en SLA voor het beheer van het straatparkeren. Daarnaast wordt er een concept-vraagspecificatie opgesteld voor het beheer en exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages.