Nieuw parkeerbeleid & -beheerplan Roermond

De nota Parkeervisie wordt uitgerold naar een vernieuwd parkeerbeleid en parkeerbeheerplan.

Halverwege 2012 heeft de Roermondse gemeenteraad de nota Parkeervisie Roermond 2012-2020 vastgesteld. Deze parkeervisie vormt de basis voor het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente Roermond. Samen met Spark is de gemeente bezig met het verder uitwerken van deze parkeervisie in een oplossingsgericht parkeerbeleidsplan. Parallel aan dit plan werkt Spark een parkeerbeheerplan uit.

Uit de evaluatie van het parkeerbeleid en parkeerbeheer, die eind 2011 is uitgevoerd, kwam naar voren dat het gemeentelijk parkeerbeleid op bepaalde punten aan een update toe was. Roermond kent, in tegenstelling tot veel andere steden, nog steeds een groei van het aantal bezoekers. Behalve een aantrekkelijke binnenstad heeft ook het drukbezochte Outletcenter hier een belangrijk aandeel in. Het bestaande parkeerbeleid bood te weinig beleidsmatige kaders om ambities van de gemeente invulling te geven. Ook de huidige wijze van parkeerbeheer is aan een verbeteringsslag toe. Voldoende aanleiding voor een nieuw parkeerbeleidsplan en een efficiëntere invulling van het gemeentelijk parkeerbeheer.

In de Parkeervisie zijn een tiental visiepunten beschreven, waaraan gekoppeld mogelijke oplossingsrichtingen op hoofdlijnen. De gemeente wil doelstellingen koppelen aan deze visiepunten en vervolgens concrete maatregelen hiervoor opstellen. Daarnaast moet een parkeerbeheerplan worden opgesteld wat de basis vormt om te komen tot een efficiënte parkeerorganisatie met een gezonde parkeerexploitatie en een goede monitoring van de resultaten.

Het project is gestart met een grootschalige inventarisatie door middel van parkeeronderzoek, enquêtes en een parkeermarkt. Dit geeft een goed overzicht van de goede en minder goede punten van het huidige parkeerbeleid. Vervolgens zijn enkele parkeerconcepten uitgewerkt op basis van de vastgestelde Parkeervisie. De concepten zijn voorgelegd aan het parkeerpanel (een groep vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden en doelgroepen). Dit heeft geresulteerd in een doorgroeimodel voor korte en lange termijn (planhorizon 2020).
Dit doorgroeimodel wordt momenteel uitgewerkt tot een parkeerbeleidsplan met een actieplan. Deze wordt, samen met een organisatieadvies, in april 2013 aan de Gemeenteraad voorgelegd.