Inrichting & wayfinding parkeergarage Twee!

Hoe dient een garage ingericht te worden? Waar in de garage dient wayfinding geplaatst te worden?

Foto: Spark

Aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg is het complex Twee! ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een openbare parkeergarage, die onder meer qua inrichting en wayfinding (bebording) geschikt moet zijn voor gebruik door bezoekers.

Vestia heeft Spark gevraagd te adviseren over de inrichting van de garage, de bewegwijzering en gebods- en verbodsborden e.d.. Tevens is gevraagd om de concept algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarage aan te leveren.

Wayfinding is het helpen van bezoekers (vooral bezoekers die voor de eerste keer komen en onbekend zijn met de situatie) om zich prettig door een ruimte te bewegen en hun bestemming te vinden. De daartoe te gebruiken middelen (objecten, bewegwijzering, routes en visuele relaties met de omgeving) moeten eenduidig en op elkaar afgestemd zijn (efficiënt), betrouwbaar zijn en een esthetisch aangename vorm en uitstraling hebben. Wayfinding draagt bij aan een positieve eerste indruk en een gevoel van veiligheid, comfort en welzijn.

Om de bezoekers te helpen zijn de bewegingen door de garage en de bestemmingen van belang. Deze kunnen worden gesplitst in bewegingen en bestemmingen voor automobilisten en bewegingen en bestemmingen voor voetgangers. Door alle bewegingen en bestemmingen te analyseren in combinatie met de indeling en ligging van de garage en de ligging van de bestemmingen van de parkeerders is bepaald welke zaken moeten worden aangebracht. Aanvullend is geadviseerd welke lay-out van de bebording geschikt is. Tenslotte zijn maatregelen benoemd om de (verkeers)veiligheid in de garage te bevorderen en is een concept opgesteld voor de algemene voorwaarden.

Het resultaat van de werkzaamheden van Spark is een rapportage waarin geadviseerd wordt welke zaken moeten worden aangebracht, aangevuld met een AutoCAD-tekening waarop een aantal maatregelen (bijvoorbeeld voetgangersstroken, locaties van borden en belijning om voertuigen te begeleiden) is ontworpen.