Evaluatie parkeerbeleid Meppel

De gemeente Meppel heeft een parkeerbeleidsplan vastgesteld met het beleidskader tot en met 2015.

Foto: Pascal Blanchet

Spark heeft recentelijk voor de gemeente een evaluatie uitgevoerd op basis van een reconstructie van het huidige beleid, bureaustudie en interviews. Daarbij is onder meer geïnventariseerd welke maatregelen inmiddels zijn ingevoerd en in welke mate de gestelde doelen reeds bereikt zijn. Spark heeft de veelheid aan waarnemingen gesynthetiseerd tot een samenhangend beeld. Aanvullend heeft Spark suggesties voor aanpassingen van het parkeerbeleid uitgewerkt én suggesties gedaan voor de verdere ontwikkeling van de uitvoering van het parkeerbeleid. De totale opgave is beschouwd en tevens zijn de organisatorische en financiële consequenties in beeld gebracht.

Het eindresultaat was een rapportage die resulteerde in een lijst met aanbevelingen (het was uitdrukkelijk niet de bedoeling het beleid te herschrijven) waarmee het beleid toekomstgericht wordt, praktisch uitvoerbaar is en juridisch goed af te dekken is. Daarbij is aangegeven hoe de parkeerorganisatie van Meppel zich op die taak verder kan inrichten en is een parkeerexploitatie opgesteld voor de komende jaren.

Tevens is geadviseerd hoe de gemeente kan omgaan met de beleidsregel dat nieuwe ontwikkelingen in de eigen parkeerbehoefte moeten voorzien, met als doel bouwaanvragen meer kansen te bieden om ontwikkelingen te realiseren.