Evaluatie parkeerbeleid centrum Voorschoten

De gemeente Voorschoten heeft in 2008 parkeerbeleid vastgesteld voor haar centrumgebied. Aan de slag!

In het parkeerbeleid zijn de parkeerdoelstellingen voor het gebied opgenomen en de maatregelen benoemd om deze doelstellingen te bereiken.

Het centrum van Voorschoten en de omgeving zijn echter voortdurend in beweging; geplande (bouw)projecten zijn inmiddels in gebruik genomen en nieuwe (her)ontwikkelingen worden uitgewerkt. Het gebruik van het centrum verandert hierdoor voortdurend. Alle reden voor de gemeente om te toetsen of het parkeerbeleid nog actueel is. Daarbij had de gemeente een aantal specifieke vragen over het huidige functioneren van parkeren in het centrumgebied.

Spark heeft allereerst een parkeeronderzoek laten uitvoeren naar het huidige gebruik van het parkeerareaal in het centrumgebied. Om zo een parkeerthermometer in het gebied te steken. Hiermee zijn voor zowel auto- als fietsparkeren de aandachtspunten zichtbaar gemaakt. Naast parkeertellingen is daarbij ook gebruik gemaakt van interviews met sleutelpersonen om de numerieke resultaten extra duiding te kunnen geven.

Met deze informatie zijn allereerst de specifieke vragen van de gemeente beantwoord, en vervolgens is beoordeeld in hoeverre het parkeerbeleid tot uitvoering is gebracht. Van belang is of de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd, nog belangrijker is of het bereiken van de gestelde doelstellingen van het parkeerbeleid dichterbij zijn gekomen.

Op basis van de uitkomsten zijn praktische aanbevelingen opgesteld die de gemeente Voorschoten kan gebruiken bij een herijking van haar parkeerbeleid.