Contractmonitoring onderhoud parkeerapparatuur Eindhoven

Spark is gevraagd de SLA welke met de opdrachtnemer is aangegaan namens de gemeente Eindhoven te monitoren.

In 2011 heeft de gemeente Eindhoven haar 1e lijns en 2e lijns onderhoud van de parkeerapparatuur uitbesteed. In deze aanbesteding zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) welke gedurende de overeenkomst gemonitord moeten worden.

In het opgestelde Programma van Eisen (PvE) is naast een minimaal niveau van dienstverlening tevens een regeling opgenomen die de opdrachtnemer stimuleert haar dienstverlening op een hoge en continue kwaliteit te houden. Spark is gevraagd de SLA welke met de opdrachtnemer is aangegaan namens de gemeente Eindhoven te monitoren.

Ieder kwartaal worden de parkeerdata uit de parkeerapparatuur gedownload. Deze data bevatten onder andere de start- en eindtijd van meldingen uit de apparatuur. Hieruit wordt operationele managementinformatie gegenereerd welke de kwaliteit van de geleverde dienstverlening SMART maakt.

Door het structureel monitoren van de in het bestek vastgelegde KPI’s en gemaakte contractafspraken ontstaat een objectief beeld van de kwaliteit van het 1e en 2e lijns onderhoud.