Business case ondergrondse parkeergarage De Pijp

Het Amsterdamse Stadsdeel Zuid overweegt de realisatie van de Boerenweteringgarage: een nieuwe, ondergrondse parkeervoorziening in de Pijp.

Het is een oplossing om de parkeerdruk in het stadsdeel onder de 95% te krijgen.

Ten behoeve van het project is een exploitatieprognose opgesteld. De ontwikkeling is een risicovol project. Daarom, en met de lessons learned in andere grote projecten, is besloten om Spark op enkele onderdelen een second opinion te laten verrichten. Spark maakte hiertoe het feitelijke gebruik van de garage inzichtelijk en stelde op basis daarvan een eigen parkeerexploitatie op en completeerde die met een gevoeligheids- en risicoanalyse.

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte heeft een verregaande analyse plaatsgevonden van de samenstelling van het huidige gebruik (vergunninghouders en kortparkeerders) van het, langs de openbare weg gelegen, parkeerareaal.

Vanuit het publieke perspectief heeft Spark tenslotte een voorschot genomen op de voor de exploitatie en beheer meest geëigende organisatievorm. In een speciaal overzicht zijn vervolgens de verschillen in uitgangspunten en resultaten met de gemeentelijke business case weergegeven.