Parkeren en de Wet Markt en Overheid Hengelo

Hengelo monitort het gebruik van haar parkeerruimte en constateert hierin sinds enige tijd een daling. Spark heeft een analyse gemaakt van de huidige vraag naar en het aanbod van parkeerruimte en de toekomstige ontwikkeling daarvan.

Ruim 100 gemeenten zijn eigenaar en exploitant van parkeerruimte zowel langs de openbare weg als in openbare parkeergarages. Zoals in de meeste gemeenten heeft de parkeerruimte zich de afgelopen decennia volgens de parkeernormennota in lijn met het bouwprogramma van de stad ontwikkeld. De gemeente Hengelo monitort het gebruik van haar parkeerruimte en constateert hierin sinds enige tijd een daling. Hoewel de daling niet eenduidig te verklaren is, springt de huidige leegstand in winkelruimte in het oog.

Omdat de parkeerdruk inmiddels gedaald is tot onder het in het parkeerbeleid gestelde niveau, ademt het (parkeer)beleid mee. De parkeernormen zijn aangepast zodat geen overbodige parkeercapaciteit wordt toegevoegd en op termijn de parkeerdruk richting het beoogde niveau kan stijgen. Een van de andere actieve private exploitanten in Hengelo, die ook last heeft van deze ontwikkeling, wenst niet zo lang te wachten en voert de druk op. De betreffende  exploitant is met de Wet Markt en Overheid in de hand naar de rechter gestapt. Deze wet ziet slechts toe op een deel van de gemeentelijke parkeerexploitatie, namelijk op  de parkeergarages, niet op het parkeren langs de openbare weg.

De Mededingingswet maakt het gemeenten mogelijk een parkeergarage te exploiteren tegen een niet kostendekkend parkeertarief als dat in het algemeen belang is en als dat niet op een andere manier bereikt kan worden. Omdat dit in Hengelo niet haalbaar blijkt, vraagt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) te onderzoeken of het openhouden van de gemeentelijke parkeergarage wel noodzakelijk is.
Om inzichtelijk te maken dat het gemeentelijke parkeerbeleid verantwoord is, en de parkeergarage noodzakelijk is om te voorzien in de parkeerbehoefte, is Spark om advies gevraagd.

Spark heeft een analyse gemaakt van de huidige vraag naar en het aanbod van parkeerruimte en de toekomstige ontwikkeling daarvan. De vraag naar parkeerruimte is op basis van parkeerdata in kaart gebracht. Het huidige parkeerareaal en de ontwikkeling daarvan is, met behulp van een dynamische parkeerbalans, inzichtelijk gemaakt. Dit is gedaan op basis van parkeernormen en de verwachte programmatische ontwikkeling van de binnenstad. De combinatie van de ontwikkeling van vraag en aanbod heeft inzicht gegeven in het gebruik van het parkeerareaal en de ontwikkeling daarvan.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je (gratis) aan voor Update