Marktconsultatie parkeervoorzieningen Venlo

In samenwerking met de gemeentelijke projectleiding heeft Spark een prospectus opgesteld waarin de belangrijkste factoren voor vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen in Venlo zijn samengevat.

Foto: Flickr

Binnen de gemeente Venlo (ruim 100.000 inwoners) vormen de kernen Venlo, Blerick en Tegelen een stedelijke agglomeratie met ruim 85.000 inwoners. Het centrum van Venlo heeft bovenregionale aantrekkingskracht. Dat is ook te zien aan het relatief hoge aantal meters winkelvloeroppervlak in het centrum (65.000). Het grensoverschrijdende koopgedrag is direct van invloed op het functioneren van de detailhandel in Venlo en is een verklaring voor het ruime winkelaanbod. Een goede autobereikbaarheid en daarbij behorende aanbod aan parkeerplaatsen is belangrijk voor het functioneren van de stad.

In 2016 zag Venlo zich geconfronteerd met de noodzakelijke sluiting van twee parkeergarages uit bouwkundige overwegingen. Venlo wil zo snel mogelijk haar parkeeraanbod kwalitatief en kwantitatief weer op orde brengen en ziet een kans in een grote rol van marktpartijen daarbij. Voorafgaande aan besluitvorming hierover wilde Venlo via een marktconsultatie meer inzicht in de mogelijkheden en de visie van de markt hierop.

Spark heeft in intensieve samenwerking met de gemeentelijke projectleiding een prospectus opgesteld waarin de belangrijkste factoren voor vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen in Venlo zijn samengevat. Er is gezorgd voor een goede procedure waarin vertrouwelijkheid en de positie bij een mogelijke toekomstige aanbesteding zijn geregeld. Er is detailinformatie gegeven over de parkeergarages en de vraagstelling aan de te consulteren marktpartijen is uitgewerkt. Er zijn samenwerkingsvormen zoals verkoop of verhuur benoemd. En er is gekeken naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld scheiden van het vastgoedexploitatie en parkeerexploitatie om zo een optimale risicoverdeling tot stand te brengen. Ook de randvoorwaarden die de gemeente stelt, waaronder dat zij het parkeren op straat in handen houdt, zijn benoemd.

Met zes marktpartijen heeft een uitgebreid interview plaatsgevonden. Zij hadden zich goed voorbereid en hebben waardevolle inzichten en ideeën met de gemeente gedeeld. Het resultaat is vastgelegd in een rapport dat bij het raadsvoorstel voor de verbetering van het parkeren is gebruikt. Marktpartijen blijken geïnteresseerd in een grotere rol bij het parkeren in Venlo, zowel voor aankoop van parkeergarages, parkeerexploitatie als bij ontwikkeling van nieuwe parkeergarages. Dit lijkt onder voor de gemeenten acceptabele condities te kunnen, zodat beiden voordeel kunnen hebben. Mede op basis van het advies van Spark heeft de Venlose gemeenteraad in februari 2017 ingestemd met het vervreemden van de parkeergarages. Uitwerking hiervan vindt in de komende tijd plaats.