Koersnota Parkeren Capelle aan den IJssel

De gemeente heeft haar actuele visie op parkeren geformuleerd in een Koersnota Parkeren.

Deze nota is het fundament voor een dialoog met belanghebbenden en de opmaat voor een nieuw parkeerbeleidsplan met uitvoeringsprogramma en een nieuwe Nota Parkeernormen.

Er staan verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente Capelle aan den IJssel op stapel die zorgen voor (nieuwe) parkeervraagstukken. Zoals het in ontwikkeling zijnde centrumplan en de toenemende parkeerdruk nabij metrohaltes. Daarnaast worden reeds enkele parkeerknelpunten ervaren zoals een -op sommige plaatsen- hoge parkeerdruk in woongebieden en op of nabij bedrijfsterreinen. Om te bepalen of een parkeervraagstuk een knelpunt is of zou kunnen worden en of de gemeente daarvoor een oplossing moet bieden, is een actueel en eenduidig afwegingskader gewenst.

De gemeente heeft Spark gevraagd om in een relatief korte doorlooptijd (6 weken) de kaders van het nieuwe parkeerbeleid te formuleren en deze vast te leggen in een Koersnota Parkeren. De Koersnota moet het fundament bieden voor bestuurlijke besluitvorming.

De Koersnota is door middel van een intensieve samenwerking met de vakgroep Verkeer tot stand komen. Deze intensieve samenwerking heeft zich geuit in:

• Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak om te komen tot de Koersnota parkeren;
• Afstemmen en samenwerken met betrokken ambtenaren in een projectgroep;
• De analyse van bestuurlijke en ambtelijke ambities (economie, ruimte, verkeer en vervoer, milieu, veiligheid) als basis voor de Koers;
• Een actueel overzicht van bestaande en reeds voorziene parkeerknelpunten;
• Het daadwerkelijk schrijven van de Koersnota;
• Inhoudelijke inbreng en ondersteuning gedurende de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.

Spark heeft op basis van de beschreven aanpak – aangevuld met een workshop met het College waar aan de hand van een aantal actuele parkeersituaties nadere keuzes zijn gemaakt en voorstellen zijn benoemd – de Koersnota Parkeren opgesteld. De Koers, voor het parkeren en stallen van auto’s én fietsen, is in een 7-tal visiepunten vastgelegd waarvan tevens is benoemd met welke beleidsinstrumenten (de doelen van) deze visiepunten kunnen worden bereikt. Inmiddels is de Koersnota door het College vastgesteld en worden voorbereidingen getroffen voor een dialoog met belanghebbenden waarvan de resultaten in het op te stellen nieuwe Parkeerbeleidsplan – inclusief Uitvoeringsprogramma alsmede een nieuwe Nota Parkeernormen – worden verwerkt. Het nieuwe parkeerbeleidsplan zal in het 4e kwartaal 2015 bestuurlijk worden behandeld.