Inventarisatie parkeerproduct Wageningen

De gemeente Wageningen vernieuwt haar parkeerbeleid en stelt daarom een parkeerplan voor de binnenstad op.

Foto: Pascal Blanchet

De totstandkoming van dit plan is in 5 fasen gesplitst, waarbij Spark is gevraagd de eerste fase (inventarisatie) uit te voeren. Het resultaat hiervan is een zogenaamde netwerkbeschrijving, waarin de stand van zaken van het parkeren in en rond de Wageningse binnenstad is vastgelegd. Objectieve en subjectieve gegevens zijn daarin gecombineerd tot een analyse van het parkeerproduct; nu, en in de toekomst.

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Wageningen vormt de kaders voor het nieuwe beleid. De regulering wordt in de toekomst aan de beschikbare capaciteit gekoppeld en de parkeernormensystematiek krijgt een update. Dit kan alleen als duidelijk is hoe het parkeerproduct van Wageningen er nu uit ziet.

Om als onderlegger voor het nieuw op te stellen beleid te kunnen dienen, heeft Spark alle objectieve en meetbare gegevens tot overzichtelijk kaartmateriaal samengevat. Daarop is in één oogopslag te zien wat de tariefstructuren, betaaltijden, reguleringsgebieden en bezettingsgraden door verschillende doelgroepen zijn. Ook toekomstige projecten die het binnenstadsparkeren beïnvloeden zijn in kaart gebracht.

Subjectieve gegevens zijn verzameld door alle belanghebbenden te interviewen, enquêteren of in een werksessie over het parkeren in Wageningen te laten praten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een beknopte notitie samengevat tot aandachtspunten waar het nieuwe parkeerbeleid een oplossing voor moet gaan bieden.

Tot slot is aan de objectieve en subjectieve gegevens nog een toekomstvisie over parkeren in Wageningen in de komende 15 jaar toegevoegd. Zo koppelt Spark feiten, beleving en toekomstige ontwikkelingen in één document – als basis voor robuust nieuw parkeerbeleid!