Integrale visie auto- én fietsparkeren voor Leiden

Leiden heeft voldoende aanleiding om een nieuwe parkeervisie te ontwikkelen. Spark gaat aan de slag met het opstellen van een parkeervisie, die de ambities op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid vertaalt naar parkeren voor de auto en de fiets.

Foto: Spark

Forse ambities
De stad Leiden heeft voldoende aanleiding om een nieuwe parkeervisie te ontwikkelen voor zowel de auto als de fiets. Namelijk de omgevingswet en een forse verstedelijkingsopgave. Het streven naar een autoluwe binnenstad. Mogelijke uitbreiding van gereguleerd parkeren in de schilwijken. De realisatie van twee nieuwe parkeergarages. De wens tot verschuiving van modal split, met meer gebruik van de fiets. Behoefte aan geclusterde fietsparkeervoorzieningen. En behoefte aan meer groen en speelvoorzieningen in de leefomgeving.

Een visie op parkeren
Om dergelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is een duidelijke visie nodig op parkeren. Een visie waarin belangrijke keuzes (moeten) worden gemaakt hoe de stad de komende jaren omgaat om met parkeervraagstukken. En hoe de stad bij stedelijke ontwikkelingen het autoparkeren én fietsparkeren duurzaam en gebalanceerd gaat inpassen, zodat het parkeren bijdraagt aan een stad die aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en verblijven en als vestigingsplaats voor bedrijven.

Spark gaat de komende maanden aan de slag met het opstellen van deze parkeervisie, die deze ambities op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid vertaalt naar parkeren voor de auto en de fiets:

  • Aantrekkelijkheid van de stad: aanwezigheid parkeercapaciteit voor auto en fiets in relatie tot het economisch vestigingsklimaat;
  • Bereikbaarheid van de stad: omvang en gebruik parkeercapaciteit voor auto en fiets in relatie tot infrastructuur en gewenste modal-split;
  • Leefbaarheid van de stad: vormgeving parkeercapaciteit in relatie tot de kwaliteit van de leefmilieus (ruimte voor groen);
  • Duurzaamheid van de stad: uitvoering parkeercapaciteit in relatie tot economische levensduur, milieudoelstellingen (luchtkwaliteit) en maatschappelijke levensduur.


Participatie als rode draad

College en raad heeft aangegeven dat ze waarde hechten aan zichtbare resultaten van inbreng van bewoners en andere belanghebbenden. Met de nota “Publieksparticipatie in Leiden” als leidraad gaat Spark gedurende het gehele traject de dialoog aan met diverse sleutelfiguren door middel van parkeerpanels en parkeermarkten.

Dit alles moet leiden tot een gedragen parkeerbeleid dat gebiedsgewijs, zowel voor korte als lange termijn, instrumenten biedt om de stevige ambities van de stad op gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid te bewerkstelligen. Onder andere vertaald naar nieuwe beleidsregels en parkeernormensystematiek.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Stan van de Hulsbeek. 

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE