IJsselstein- onderzoek gereguleerd parkeren

In de gemeente IJsselstein wordt op dit moment de invoering van parkeerregulering in het kader van het binnenstedelijk ontwikkelingsplan Verbeterde Binnenstad onderzocht.

Onderdeel van dit ontwikkelingsplan is het autoluw maken van het historisch stadscentrum en het invoeren van doelgroepparkeren, waarbij het uitgangspunt is dat in het centrum van IJsselstein geparkeerd kan worden door bewoners.

Om de regulering op een zodanige manier in te voeren dat deze doelstelling behaald kan worden, heeft Spark een dynamische parkeerbalans opgesteld. Er is een parkeerdrukmeting uitgevoerd voor het centrumgebied van IJsselstein en gedeelten van de schil rond het centrum waar door invoering van gereguleerd parkeren uitwijkgedrag mag worden verwacht teneinde het huidig gebruik van de bestaande parkeerplaatsen te objectiveren.

Met het onderliggende parkeerbeleidsplan en deze gegevens is een dynamische parkeerbalans gevuld en gekalibreerd op het werkelijk gebruik waarin de verwachte parkeerbehoefte van de huidige binnenstad en een aantal toekomstige ontwikkelingen is weergegeven.

Op basis van deze parkeerbalans wordt vastgesteld waar in IJsselstein ruimte is voor welke parkeerdoelgroepen, op welke locaties hoeveel parkeerruimte er aan het huidige areaal toegevoegd moet worden en welke reguleringsvormen de nieuwe structuur vergt.