Gebiedsontwikkeling Spoorzone Gouda

Met ontwikkelgebied Spoorzone bouwt Gouda aan de toekomst van haar stad met aandacht voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Om te kunnen anticiperen op de toekomstige parkeerbehoefte wil zij graag inzicht in de financiële gevolgen van een mogelijke uitbreiding van de Stationsgarage, gelegen in de Spoorzone.

Afbeelding: www.Wibaut.nl

De Goudse Spoorzone is een gebied dat volop in ontwikkeling is; hier komen diverse nieuwe functies zoals wonen, werken en ontspanning. In het ontwikkelplan is aandacht voor natuur, duurzaam bouwen, een goede parkeerbalans en het voorkomen van parkeeroverlast.

Stationsparkeergarage
De Stationsparkeergarage ligt ook in het ontwikkelgebied van de Goudse Spoorzone. Gemeente Gouda is eigenaar en exploitant van deze parkeergarage met 320 parkeerplaatsen. Bezoekers weten deze garage goed te vinden.

Bereikbaarheid
Omdat het gebied volop in ontwikkeling is en er steeds meer nieuwe functies bij komen, wordt een toename van de parkeerbehoefte verwacht. De Stationsgarage wordt nu al regelmatig volledig benut. Om die reden kan de autobereikbaarheid van de Spoorzone in de toekomst onder druk komen te staan. Om te voorkomen dat dit straks gevolgen heeft voor de kwaliteit van de openbare ruimte kan met een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van de garage worden ingespeeld op de veranderende vraag.

Toekomstige parkeerbehoefte
Om te kunnen anticiperen op de toekomstige parkeerbehoefte wil de gemeente graag inzicht in de financiële gevolgen van een uitbreiding van de Stationsgarage naar 400 parkeerplaatsen. De gemeente wil de uitkomsten van deze analyse in combinatie met beleidsmatige overwegingen gebruiken om de huidige inzichten en bestuurlijke besluitvorming te toetsen. Zij vraagt Spark dit in beeld te brengen en hiervoor een financiële analyse te maken.

Uitbreiding capaciteit
Spark heeft de financiële waarde van de parkeergarage geactualiseerd, wanneer de capaciteit ervan vergroot wordt. Deze actualisatie is gemaakt op basis van historische parkeerdata en toekomstige ontwikkelingen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het gebied en de ontwikkeling van het gebruik van de auto. In het oorspronkelijke ontwerp en de constructie van de parkeergarage is rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van de capaciteit. Het Spark parkeerexploitatiemodel heeft vervolgens de gevolgen voor de financiële waarde van de parkeergarage inzichtelijk gemaakt.

Inzicht financiële gevolgen
Met deze financiële inzichten kan de gemeente Gouda een onderbouwde beslissing nemen om de parkeergarage uit te breiden en hiermee voorzien in de ontwikkelende vraag. Zo wordt de kwaliteit van de openbare ruimte in de bruisende Spoorzone geborgd. En blijft het gebied aantrekkelijk en goed autobereikbaar voor haar toekomstige bezoekers en bewoners.

Nooit meer iets missen? Volg ons op  LinkedIn & Twitter
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE