Gebiedsontwikkeling De Stationstuinen Barendrecht

Kernwaarden van ontwikkeling De Stationstuinen zijn gericht op groen en bewust, gezond bereikbaar en plek voor iedereen. Voor deze gebiedsontwikkeling zijn in aansluiting op de parkeernota van Barendrecht passende parkeernormen opgesteld. Spark is gevraagd een bedrijfsplan voor de parkeerexploitatie hiervan op te stellen.

Impressie Stationstuinen. Beeld: Wissing/Urban Synergy

De gemeente Barendrecht heeft in 2019 de koers vastgesteld waarmee met verschillende partijen in gesprek is gegaan om te komen tot een gedragen gebiedsvisie. In het afgelopen jaar is vervolgens de gebiedsvisie voor De Stationstuinen vastgesteld. Thema’s voor de gebiedsontwikkeling zijn hierin: een bereikbaar knooppunt, ontmoeting, innovatie, onderwijs en wonen voor jong en oud.

De kernwaarden van De Stationstuinen liggen vast in de gebiedsvisie en zijn gericht op de drie principes: groen en bewust, gezond bereikbaar en plek voor iedereen. Na de vaststelling van de gebiedsvisie is de planvorming in gang gezet en een ontwikkelkader opgesteld. Een beperkt autogebruik en -bezit past hierbij en middels het STOMP-principe wordt gestuurd op een hiërarchie van de vervoersmodaliteiten. Het parkeren gebeurt hierbij in collectieve mobiliteitshubs met deelauto’s en fietsen. Om te bepalen wat de randvoorwaarden zijn om de ontwikkeling hiervan op gang te brengen zijn (haalbaarheids)onderzoeken gedaan.

Voor de gebiedsontwikkeling zijn in aansluiting op de parkeernota van Barendrecht passende parkeernormen opgesteld. Spark is gevraagd een bedrijfsplan voor de parkeerexploitatie hiervan op te stellen.

Met behulp van een dynamische parkeerbalans is de ontwikkeling van de verschillende benodigde parkeervoorzieningen in kaart gebracht. Door de gemeente wordt voor de gebruikers een eenduidig parkeerregime bepaald waarop zij regie zal voeren zodat het mogelijk wordt vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Door de parkeervoorzieningen openbaar te laten zijn kan gebruik gemaakt worden van schaalvoordeel en wordt optimaal dubbelgebruik op gebiedsniveau mogelijk. De gefaseerde realisatie van de verschillende parkeervoorzieningen en de uitgifte van parkeerrechten wordt hierbij centraal op gebiedsniveau georganiseerd. Ontwikkelaars kopen hierbij in beginsel van hun programma de realisatie van hun normatieve parkeerbehoefte af.

Met behulp van het Spark parkeerexploitatiemodel zijn de financiële gevolgen van de parkeerexploitatie inzichtelijk gemaakt en zijn de ontwikkelkaders beschreven.

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief