Evaluatie invoering betaald parkeren Schiedam

Spark heeft de gemeente Schiedam ondersteund bij de invoering van betaald parkeren in de Vakbondsliedenbuurt. Bij de invoering is afgesproken dat er na een jaar geëvalueerd zou worden.

Bron: funda

De Vakbondsliedenbuurt grenst aan het centrum en ligt in de omgeving van Station Schiedam Centrum. Bewoners klaagden over een te hoge parkeerdruk. Uit metingen kwam naar voren dat de parkeerdruk overdag tegen de 100% aanliep.

Parkeerdruk
Het was bekend dat de hoge parkeerdruk met name veroorzaakt werd door forenzen die hun auto in de buurt parkeerden. Met de invoering van betaald parkeren zou deze overlast worden aangepakt. Bij de invoering in januari 2019, is afgesproken dat er na een jaar geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie is in februari van dit jaar uitgevoerd.

Evaluatie
De evaluatie is opgebouwd rondom een aantal onderzoeksvragen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn twee parkeertellingen uitgevoerd, voor en na de invoering van het betaald parkeren. Ook is in het gebied een enquête uitgezet nadat het betaald parkeren is ingevoerd. De evaluatie is op deze manier opgebouwd uit een kwantitatief en uit een kwalitatief aspect.

Bij het inrichten van de parkeerregulering is rekening gehouden met de specifieke oorzaak van de parkeeroverlast

Specifieke oorzaak 
Bij het inrichten van de parkeerregulering is rekening gehouden met de specifieke oorzaak van de parkeeroverlast. Om deze reden is besloten om het betaald parkeren te laten gelden op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14:00 uur. Dit blijkt een positief effect te hebben. De parkeerdruk is afgenomen. Bij bewoners waren zorgen dat de parkeerdruk in de avond hoog zou blijven. Maar het reguleringsvenster blijkt ook een positief effect te hebben op de parkeerdruk in de avond. Een deel van de buurtvreemde parkeerders stond er waarschijnlijk meerdere dagen achtereen. Door het reguleringsvenster overdag is dit niet meer aantrekkelijk. Het kortere reguleringsvenster biedt voordelen voor de buurtbewoners en hun bezoek.

Omgeving
Uit de parkeerdrukmeting na het invoeren van betaald parkeren blijkt dat de parkeerdruk in de omgeving licht is gestegen, maar niet zodanig dat nu extra maatregelen nodig zijn.

De parkeeroverlast door forenzen is effectief teruggebracht

Effect
In 2018 stonden er meer dan 100 forenzen in het gebied geparkeerd, met betaald parkeren is dit aantal teruggebracht tot minder dan 10. De parkeerregulering zorgt voor het ontmoedigen van de forens om te parkeren in de Vakbondsliedenbuurt en geeft tegelijkertijd zo weinig mogelijk hinder voor bewoners en hun bezoek. De meeste bewoners zijn tevreden met het behaalde resultaat.

Nooit meer iets missen? Volg ons op  LinkedIn & Twitter
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE