Design & Build aanbesteding parkeergarage P3 Schiphol

Op het bestaande P3-parkeerterrein (langparkeren) van Schiphol wordt de komende jaren de parkeercapaciteit flink uitgebreid.

Foto: Spark - Feestelijke ondertekening contract Schiphol & Ballast Nedam

De uitbreiding van de parkeercapaciteit op Schiphol is een gevolg van een toename van het aantal vluchten en passagiers en de daarmee gepaard gaande vraag naar parkeerplaatsen. Op de langere termijn wordt een totale uitbreiding voorzien van onder meer ca. 10.000 parkeerplaatsen op parkeerterrein P3 voor de reizigers. Deze capaciteitsuitbreiding kan slechts heel beperkt op maaiveld worden gerealiseerd binnen de bestaande terreingrenzen. Mede om die reden is er voor gekozen om gefaseerd gebouwde parkeervoorzieningen op P3 te realiseren. De eerste fase van de uitbreiding bestaat uit bijna 2.000 extra parkeerplaatsen die in april 2016 beschikbaar moeten zijn.

Schiphol heeft Spark gevraagd om de Europese aanbesteding voor het ontwerp, de realisatie en de bedrijfsvaardige oplevering (Design&Construct) van een meerlaags parkeergebouw met ca. 2.500 parkeerplaatsen te begeleiden. Dit in vervolg op eerdere werkzaamheden met betrekking tot een gebiedsontwerp van P3, het opstellen van een PvE voor de beoogde parkeergarage en een keuze voor de te volgen aanbestedingstrategie.

Spark heeft het aanbestedingsteam (projectteam) van Schiphol bij deze aanbesteding zowel procesmatig als inhoudelijk ondersteund door onder meer de volgende (deel)resultaten en producten te leveren of bijdragen daartoe te leveren:

• Selectieleidraad, selectiecriteria en beoordelingsystematiek van de selectiecriteria
• Nota van Inlichtingen
• Beoordeling van de Aanmeldingen
• Gunningsleidraad, gunningscriteria en beoordelingsystematiek gunningscriteria
• Vraagspecificaties (producteisen en proceseisen)
• UAV-gc basisovereenkomst en Annexen
• Nota’s van Inlichtingen
• Overlegrondes met de Inschrijvers
• Beoordeling van de Inschrijvingen
• Voorlopige gunning
• Verificatiegesprek
• Definitieve gunning en contractering

Het resultaat van de werkzaamheden van Spark is een gecontracteerde partij (UAV-gc basisovereenkomst) die uiterlijk in april 2016 voor het ontwerp, de realisatie en de bedrijfsvaardige oplevering van de parkeergarage zorg draagt.