Berekening parkeerbehoefte centrum Schipluiden

Spark helpt de gemeente Midden-Delfland -middels een dynamische parkeerbalans- met het inzichtelijk maken van de toekomstige parkeersituatie in Schipluiden.

Foto: Spark

De gemeente Midden-Delfland is bezig met een structuurvisie en inrichtingsplan voor het centrum van Schipluiden. In de structuurvisie komen de uitgangspunten voor de planontwikkeling in de dorpskern en daarmee ook voor de toekomstige parkeersituatie. Aan de hand van verschillende parkeercases zijn de uitgangspunten voor parkeren opgesteld, die in de structuurvisie worden opgenomen.

Spark heeft aan de hand van parkeeronderzoek, de ontwikkelagenda van de gemeente en de vastgestelde parkeernormensystematiek een aantal toekomstscenario’s doorgerekend. Spark heeft de verwachte extra parkeervraag voor een aantal ontwikkelscenario’s geprojecteerd op de feitelijke huidige parkeersituatie. Aan de hand van deze scenario’s kan vastgesteld worden of de gewenste ontwikkelagenda uitgevoerd kan worden en welke eventuele aanvullende parkeermaatregelen moeten worden doorgevoerd.

De resultaten van deze studie zijn vastgelegd in een dynamische parkeerbalans. Deze balans geeft de gemeente ook de mogelijkheid om zelf nieuwe ontwikkelingen door te rekenen (op de gevolgen op de parkeersituatie). Daarnaast heeft Spark, met de uitkomsten van deze studie als basis, de uitgangspunten voor het onderdeel parkeren van de Structuurvisie opgesteld.