Actualisatie Nota Parkeerbeleid en Nota Parkeernormen Zoetermeer

Zoetermeer wilde haar Nota’s Parkeerbeleid en Parkeernormen actualiseren. Zij selecteerde Spark om samen met een gemeentelijke projectgroep en in samenspraak met belanghebbenden deze Nota’s op te stellen.

Foto: Spark

Voor Zoetermeer was de aanleiding in de actualisatie van haar Nota’s Parkeerbeleid en Parkeernormen gelegen in het meer gebiedsgericht en meer doelgroepgericht maken van het beleid. Ook de integratie van fietsparkeerbeleid, het toepassen van fietsparkeernormen en de inzet van duurzame mobiliteitsinitiatieven (deelmobiliteit) was gewenst.

Spark heeft de nota’s opgesteld, samen met een gemeentelijke projectgroep en in samenspraak met belanghebbenden (bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van belangenverenigingen e.d.). De nota’s zijn inmiddels door de Raad vastgesteld.

Ambities en visie
De gemeente Zoetermeer heeft noemenswaardige ambities op het gebied van bereikbaarheid en parkeren zoals deze onder meer zijn benoemd in het Coalitieakkoord, het Programma Duurzaamheid en de Mobiliteitsvisie. Hierin staan duurzame verstedelijking, duurzame mobiliteit en een aantrekkelijk (economisch) vestigingsklimaat centraal. Om dergelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten belangrijke keuzes worden gemaakt hoe de stad de komende jaren omgaat met parkeervraagstukken. Deze keuzes zijn als eerste vertaald in visiepunten.

Een aantal van deze visiepunten voor auto- en fietsparkeren zijn op hoofdlijnen de volgende:

  • Zoetermeer staat voor een duurzame verstedelijkingsopgave. Met een geactualiseerd, gebieds- en doelgroepgericht parkeerbeleid anticipeert Zoetermeer op de veranderende mobiliteitsbehoefte van toekomstige gebruikersgroepen binnen de verschillende delen van de stad.
  • Zoetermeer zorgt voor parkeeroplossingsrichtingen voor parkeerknelpunten die aansluiten bij de kenmerken en ambities van wijken en buurten. Hiervoor hanteert Zoetermeer een gebiedsgerichte aanpak.
  • Zoetermeer voert alleen parkeerregulering in als alle andere te nemen maatregelen (beïnvloeden van gedrag, beter benutten van bestaande parkeerplaatsen, realiseren van nieuwe parkeerplaatsen waar dat ruimtelijk mogelijk is) niet toereikend zijn.
  • Zoetermeer zorgt met sturend parkeerbeleid dat de juiste (parkeer)doelgroep op de juiste (parkeer)plaats parkeert.
  • In Zoetermeer wordt de opgave om bij nieuwbouw- en transformatieprojecten in voldoende mate te voorzien in fietsparkeerplaatsen (incl. voor bezoekers) geborgd in de nieuwe Nota Parkeernormen.
  • Op locaties waar sprake is van een extra behoefte aan fietsparkeervoorzieningen, wordt in Zoetermeer waar mogelijk geparticipeerd in ontwikkelingen die uitbreiding van fietsparkeercapaciteit mogelijk maken.
  • In Zoetermeer wordt, met behulp van fietsparkeren, de relatie tussen de fiets, de auto en het openbaar vervoer (ketenmobiliteit) versterkt.

 

Deze visiepunten zijn vervolgens vertaald naar beleidsdoelen en beleidsmaatregelen.

Zo is het geactualiseerde parkeerbeleid meer toekomstbestendig, doelgroepgericht, gebiedsgericht en flexibel geworden. De laatste inzichten ten aanzien van het parkeren en de toetsing op parkeernormen zijn meegenomen. Voor alle functies zijn duidelijke vaste minimale parkeernormen per zone benoemd. Onder strikte voorwaarden zijn normcorrecties mogelijk voor de inzet van duurzame deelmobiliteit.

Door de steeds grotere druk op openbare ruimte van meerdere functies en de behoefte aan meer groen, speelplekken en ruimte voor langzaam verkeer (zoals voetgangers en fietsers), zijn onder meer de acceptabel geachte loopafstanden aangepast. Hiermee is een ruimer zoekgebied ontstaan waar de parkeerplaats moet zijn gelegen waardoor meer openbare ruimte beschikbaar blijft voor groen, speelplekken, fietsers en voetgangers. Daarbij is ook rekening gehouden met aanwezige vervoersalternatieven zoals OV en fiets.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE