Aanbesteding parkeerbeheer Veenendaal

De gemeente Veenendaal wenst als regiegemeente voor het volledige parkeerbeheer, waaronder handhaving en beheer van parkeergarages en parkeerterreinen, een professionele parkeerbeheerder te contracteren.

Foto: Spark - Parkeergarage Tricotage Veenendaal

In 2007 heeft Spark de gemeente Veenendaal mogen ondersteunen en adviseren bij de openbare Europese aanbesteding van het parkeerbeheer. In Veenendaal werd toen net gestart met de bouw van een nieuw deel van het centrum met voornamelijk inpandige parkeergelegenheid.
In 2014 was het tijd voor een nieuw contract inzake het parkeerbeheer, gebaseerd op de huidige situatie.

De gemeente Veenendaal exploiteert meerdere parkeergarages en parkeerterreinen en heeft een aanzienlijk areaal aan gereguleerde parkeerplaatsen op maaiveld. De opdracht bestaat uit het beheer van meerdere parkeergarages en –terreinen, handhaving van het gereguleerd parkeren op maaiveld, invordering van naheffingsaanslagen, afhandeling van bezwaarschriften, geldgaring, het bemensen van een publieksbalie, (digitale) vergunningverlening, informatievoorziening, rapportage en het uitvoeren van een marketingplan voor het parkeren in parkeergarages en op parkeerterreinen.
Om het parkeerbeheer op een eenduidige manier vorm te geven is gekozen deze omvangrijke beheeropgave voor een langere periode bij een parkeerbeheerder onder te brengen.

Veenendaal heeft Spark gevraagd haar te adviseren in de vraag of het parkeerbeheer in- of uitbesteed moet worden en bij de keuze voor uitbesteden aan te geven welke aanbestedingsstrategie gekozen zou moeten worden. Ook voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten die betrekking hebben op de inhoud van het parkeerbeheer, de selectiecriteria en gunningcriteria met de beoordelingssystematiek wenst Veenendaal extern ondersteund te worden.

Spark heeft bijgedragen aan de bestuurlijke advisering rond de te kiezen contractvorm en heeft gezorgd voor het opstellen van de documenten op basis waarvan de selectie van de economisch meest voordelige inschrijving plaats kon vinden. Als onderdeel van de contractstukken is een service level agreement opgenomen waarop de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht kan worden gemonitord. Tevens is een concept marketingplan uitgevraagd waarmee Veenendaal het gebruik van haar gebouwde parkeervoorzieningen wil promoten met medewerking van de nieuwe contractpartner.

De Europese openbare aanbesteding is inmiddels succesvol afgerond en met de parkeerbeheerder is een overeenkomst gesloten.