Aanbesteding parkeerbeheer Groningen

De gemeente Groningen wil voor het volledige beheer van ruim 5.000 parkeerplaatsen in haar parkeergarages, parkeerterreinen en buurtstallingen een professionele parkeerbeheerder contracteren.

Foto: Spark

De gemeente Groningen exploiteert parkeergarages, parkeerterreinen en buurtstallingen. Het beheer van deze parkeervoorzieningen is onder te verdelen in technisch, operationeel en administratief beheer. Om het beheer, de administratie en de verzorging van de rapportages op een eenduidige manier vorm te geven is gekozen om deze omvangrijke beheeropgave voor een langere periode bij een beheerder onder te brengen.

Voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten die betrekking hebben op de inhoud van het parkeerbeheer, de selectiecriteria en gunningcriteria met de beoordelingssystematiek wenst het team parkeren van de gemeente Groningen extern ondersteund te worden.

Spark heeft bijgedragen aan het opstellen van de documenten op basis waarvan de selectie van de economisch meest voordelige inschrijving plaats kon vinden. Als onderdeel van de contractstukken is een Service Level Agreement (SLA) opgenomen waarop de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht kan worden gemonitord.

De Europese Openbare aanbesteding is inmiddels succesvol afgerond en met de beheerder is een overeenkomst gesloten.