Aan de slag met Parkeervisie Maastricht

Maastricht wil haar parkeerbeleid actualiseren met een nieuwe Parkeervisie. Deze visie wordt parallel opgesteld aan de Omgevingsvisie, zodat wederzijds kaders en uitgangspunten worden uitgewisseld. Spark is gevraagd om de visie op te stellen.

Bron: Spark

Gemeente Maastricht wil haar parkeerbeleid actualiseren met een nieuwe Parkeervisie. Deze Parkeervisie wordt parallel opgesteld aan de Omgevingsvisie, zodat wederzijds kaders en uitgangspunten worden uitgewisseld. Waarbij de Parkeervisie instrumenten gaat bieden hoe parkeren kan bijdragen aan een betere leefomgeving en bereikbaarheid van Maastricht, met oog voor duurzaamheid en (economische) aantrekkelijkheid.

Spark is gevraagd om de visie op te stellen. Hiervoor heeft zij een conceptueel model opgesteld, dat in combinatie met een beproefd plan van aanpak moet gaan leiden tot een gedragen Parkeervisie. Dit conceptueel model gaat (even simpel uitgelegd) uit van het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen, ambities en wensen van verschillende deelgebieden (leefmilieus), het parkeer-DNA van een leefmilieu en het parkeerinstrumentarium dat ingezet kan worden om deze ambities en wensen te verwezenlijken.

Om de wisselwerking te krijgen tussen de Omgevingsvisie en de kaders en ambities van mobiliteit en parkeren zijn door de gemeente enkele werkateliers georganiseerd. Dit heeft geleid tot zeer ambitieuze kaders op mobiliteitsvlak, waarbinnen Spark aan de slag kan met de invulling van de Parkeervisie.

Spark heeft inmiddels bij tientallen gemeenten uitstekende ervaringen met het betrekken van Parkeerpanels bij participatietrajecten met betrekking tot parkeervraagstukken. Een Parkeerpanel is een groep van lokale vertegenwoordigers (afvaardiging wijkvereniging(en), bewoners, ondernemers, gehandicaptenplatform) die van start tot einde van het project interactief worden betrokken bij proces en inhoud. Ook voor het opstellen van de parkeervisie voor Maastricht maakt Spark gebruik van deze panels.

Inmiddels is de Parkeervisie geïntegreerd in de Mobiliteitsvisie en Omgevingsvisie van Maastricht. De Omgevingsvisie wordt in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld. Spark is momenteel bezig met de uitwerking van de Parkeervisie in een actieplan Parkeren.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE