Privacy statement

Spark is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spark
Nieuwstraat 4, 2266 AD Leidschendam
Website: https://spark-parkeren.nl
E-mail: info@spark-parkeren.nl
Telefoonnummer: +31 (0)70 3177005

Persoonsgegevens die wij verwerken
Spark verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Uitvoering van een overeenkomst: dit is wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de intentie om een overeenkomst aan te gaan, na te komen;
  • Wettelijke verplichting: dit is wanneer wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bijhouden van gegevens voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetgevingsinstantie;
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop;
  • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om u persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die Spark van u heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spark neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Spark) dit heeft beoordeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

->Mailingen
Om de nieuwsbrief en informatiemails naar u te kunnen versturen, bewaren wij de volgende gegevens in ons CRM systeem:
Naam en e-mailadres verkregen via het Updateformulier op onze website.

Deze gegevens bewaren wij zolang wij mailingen versturen totdat u zich hiervoor uitschrijft; dit kan via de link onderaan in de ontvangen digitale nieuwsbrief; en bij ontvangst van de gedrukte versie van de nieuwsbrief kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@spark-parkeren.nl met als onderwerp ‘afmelden’ of de bijgevoegde retourformulier in te vullen en retour te sturen per fax, ingescand per mail naar info@spark-parkeren.nl of het ingevulde formulier per post terug te sturen naar ons contactadres (zie boven).

->Contactformulieren
Op onze website verzamelen wij persoonsgegevens via het algemene contactformulier en de contactformulieren voor de producten zoals Parkeermonitor, Parkeerbarometer op maat, Assetmanagement, MeldMan en Data-export format. Hierbij verzamelen wij naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij om -op uw verzoek- contact met u te kunnen opnemen over een bepaald product of om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij twee weken.

->Crediteuren/debiteuren/opdrachtgevers
Wij leggen de zakelijke wettelijke vereiste gegevens vast in ons CRM systeem. En daarnaast indien bekend: naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spark verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spark blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spark gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spark en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spark-parkeren.nl.

Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.

Spark wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@spark-parkeren.nl.