Wat worden de trends in 2021?

Wat kunnen we in 2021 verwachten op het gebied van parkeren en mobiliteit? Collega Stan van de Hulsbeek geeft zijn visie in het boek ‘Trends 2021’ uitgegeven door Acquire Publishing.

Open hier het artikel in pdf of lees hieronder verder.

“Parkeren kan bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving”

“Het inrichten van een gezonde en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker. Het zorgt ervoor dat gemeenten anders tegen parkeren aan gaan kijken.” Dat zegt Stan van de Hulsbeek van Spark. “Als de auto niet voor de deur geparkeerd mag worden, dan moet het alternatief wel van hoge kwaliteit zijn.”

Tekst: Jan Willem Kerssies (Acquire Publishing)

De coronacrisis zorgt voor kortstondige ontwikkelingen voor de parkeerbranche. De vraag is in hoeverre deze ontwikkelingen zich ook doorzetten. Van de Hulsbeek: “We zijn in kaart aan het brengen wat voor invloed de coronacrisis heeft op de parkeersituatie in onder andere binnensteden. Daarnaast houdt onze zusteronderneming Monit van zo’n twintig steden data bij over het aantal parkeertransacties op straat en in parkeergarages. In maart was een duidelijke daling te zien van de parkeerinkomsten, in de zomer stegen deze weer, maar sinds half oktober nemen de inkomsten weer af. In 2021 zal het aantal parkeertransacties zeer afhankelijk zijn van de coronamaatregelen. Dat maakt het voor gemeenten lastig om de parkeerexploitatie op orde te houden.”

De coronacrisis zorgt voor een bepaalde vorm van individualisering, zo stelt Van de Hulsbeek vast. “We zien dat het aantal parkeervergunningen in de grote steden aan het stijgen is. We krijgen signalen dat mensen een tweede parkeervergunning aanvragen, omdat het openbaar vervoer gemeden wordt. Ook verwachten wij een sterke stijging van het fietsgebruik en daarmee de noodzaak voor goede fietsparkeervoorzieningen.”

Gezonde leefomgeving
Gemeenten zetten steeds meer in op kwaliteit van leven, duurzaamheid en een groene openbare ruimte. Van de Hulsbeek: “De openbare ruimte wordt steeds meer een plek waar het fijn is om te verblijven. Je ziet in verschillende gemeenten dat parkeerplaatsen moeten gaan wijken voor meer groen bijvoorbeeld. Dat zorgt er mede voor dat gemeenten aan de slag gaan met een nieuwe visie op parkeren. Door de openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig in te richten krijgt parkeren een andere plaats in de openbare ruimte. Het anders inrichten van de schaarse ruimte zorgt ervoor dat steeds minder auto’s in het straatbeeld geparkeerd mogen staan.

“Door de openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig in te richten krijgt parkeren een andere plaats in de openbare ruimte”

Daarnaast zie je dat auto’s de toegang tot stadscentra steeds meer gedemotiveerd wordt. Parkeren moet langs de randen van het centrum en steeds vaker alleen in parkeergarages.” Parkeren wordt steeds meer bekeken vanuit een bredere mobiliteitsvisie, zo stelt Van de Hulsbeek vast. “Gemeenten streven naar een mobiliteitsvisie waarbij meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers en het gebruik van de auto wordt ontmoedigd. De beschikbare ruimte is schaars en wat kan parkeren nou bijdragen aan een duurzame openbare ruimte? Het zijn vraagstukken waar gemeenten momenteel druk mee bezig zijn.

Het flexibeler toepassen van de parkeernormen is iets wat je steeds vaker ziet. Minder parkeerplaatsen moet duurzame nieuwbouw van woningen mogelijk maken. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden op het vlak van deelauto’s en Mobility as a Service.” Nieuw beleid op parkeren zorgt er wel voor dat er samenwerking ontstaat tussen de markt en gemeenten. “Je ziet bijvoorbeeld dat gemeenten samenwerken met parkeerexploitanten om het gebruik van parkeergarages te stimuleren. Bewoners kunnen dan bijvoorbeeld in de avonduren de auto parkeren in een garage in plaats van langs de straat.”

Fietsparkeren
Daarnaast merkt Van de Hulsbeek dat steeds meer gemeenten gebruik maken van een fietsparkeernorm. “Fietsparkeren is een wezenlijk onderdeel van een mobiliteitsvisie. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het aanleggen van goede fietsparkeervoorzieningen verplicht. De fietser kun je over het algemeen moeilijk handhaven, het liefst zetten mensen de fiets tegen een lantaarnpaal aan om zo dicht mogelijk bij een bestemming te parkeren. Je moet daarom zorgen voor comfortabele en toegankelijke fietsparkeervoorzieningen. Deze kwaliteitsslag wordt meegenomen in fietsparkeernormen.”

Spark heeft een checklist opgesteld die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen voor parkeren in de 1,5-metersamenleving. “Om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen goed in kaart worden gebracht, blijven wij ons ook het komende jaar inzetten om de juiste data te ontsluiten.”

Spark zal zich ook in 2021 blijven inzetten voor duurzame parkeervisies. “Dat is een trend die zich zeker de komende jaren zal voortzetten. Met onze adviezen proberen we te kijken naar welke meerwaarde parkeren kan bieden aan een gezonde leefomgeving en aan de leefbaarheid van de stad. De auto wordt zeker niet weggepest uit de stad, maar als de auto niet voor de deur geparkeerd mag worden, dan moet het alternatief wel van hoge kwaliteit zijn. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij”, zo besluit Van de Hulsbeek.

Dit artikel is gepubliceerd in het boek ‘Trends 2021’ van Acquire Publishing. En ook te lezen op de site van Verkeerskunde.

Vragen of opmerkingen over deze trends? Laat het weten aan Stan van de Hulsbeek via stanvandehulsbeek@spark-parkeren.nl

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE