Terugblik symposium Parkeerbarometer

Het exclusieve door Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerde Parkeerbarometer symposium: ‘Van analyse naar aanpak. Hoe kom ik ‘in control’ van de parkeeropgave?’ was een succes. De aanwezige gemeenten kregen de resultaten uit de Parkeerbarometer 2008-2013 gepresenteerd en concrete handvatten geboden voor de optimalisatie van hun parkeeropgave.

Onder het genot van een broodje werden de 20 deelnemers uit diverse gemeentes ontvangen op de universiteit n Rotterdam. Na een kort welkom trapte Rob Ebbing (Spark) af met het onderdeel de ‘Parkeerbarometer 2008-2013: trends in kleine, middelgrote en grote binnensteden’. Rob duidde het belang van een positieve communicatie over parkeren. Hoewel het parkeerproduct voor binnensteden heel behoorlijk is heeft het toch een negatief imago. Gelukkig slagen we er met elkaar steeds beter in de, veelal door emotie gedreven, gesprekken over parkeren met feitelijke kennis te ontzenuwen en te objectiveren. En dat is nodig want niet alleen de parkeerexploitatie staat onder druk, ook onze binnenstadseconomie heeft het zwaar te verduren.

Symposium Parkeerbarometer Spark & EUR 12 feb 2015 (7)

Jan-Joost van Eeuwijk (Spark) gaf een toelichting op de resultaten van de Parkeerbarometer. Hij liet zien dat de parkeerproductie van de deelnemende gemeenten in de afgelopen jaren afnam, terwijl het aantal plaatsen (en de navenante kosten) toenam en de tarieven op veel plaatsen stegen. De omzet is daarmee uitgehold, en daarvan ondervinden veel gemeenten nu de gevolgen.

Vervolgens ging Rob hier verder op in. Door niet tijdig vast te stellen dat de productie achterblijft stapelen nadelige effecten zich op: toenemende kosten door normatief parkeerplaatsen bouwen en jaarlijkse tariefsverhogingen maken de geluiden die nu veel op komen om parkeren, al is het op zondag, weer gratis te maken, moeilijk te realiseren. Rob deed vervolgens een beroep op gemeenten om de vaak sluimerend aanwezige kennis en data over parkeren te ontsluiten en te delen met anderen, zodat we in de toekomst tijdig op trendbreuken kunnen reageren.

Symposium Parkeerbarometer Spark & EUR 12 feb 2015 (6)

Giuliano Mingardo (EUR) nam het woord bij het onderdeel ‘Trends in de parkeerproductie, betere verklaringen voor scherper beleid’. In zijn presentatie gaf Giuliano eerst een korte introductie over parkeerbeleid, vervolgens duidde hij de spanningsvelden en misverstanden in parkeerbeleid; hierna ging hij in op het gebruik van data in parkeren; Giuliano maakte duidelijk dat elke gemeente over data beschikt en deze vrij kan gebruiken. Deze data is zeer waardevol omdat hier veel en nuttige informatie uit gehaald kan worden. Middels grafieken en tabellen gaf hij aan hoe met behulp van data inzicht kan worden verkregen in bijvoorbeeld het aantal parkeerhandelingen afgezet tegen de tijd. Zo kunnen bepaalde pieken worden verklaard. En op basis van deze inzichten beslissingen worden genomen.

Symposium Parkeerbarometer Spark & EUR 12 feb 2015 (9)

Zijn collega Jan-Jelle Witte (EUR) startte hierna zijn presentatie ‘Kwantitatieve analyse van parkeertrends: cases en kansen’. Jan-Jelle legde uit dat je met kwantitatieve analyse kijkt waar en wanneer je de doelgroepen verwacht te vinden zodat je de parkeer vraag en ‘willingness to pay’ kunt schatten. Vervolgens werd de case Rotterdam behandeld: wat zijn kenmerken van het winkelend publiek, welke attracties zijn er in de buurt, wie zijn je concurrenten; Jan-Jelle legde uit hoe je deze data gebruikt en wat dit betekent voor bijvoorbeeld jouw parkeergarage.

Tenslotte was het woord aan Ed van Savooyen (Spark) met zijn presentatie ‘De gemeente als regisseur van het parkeren – Casus: de aanpak van de gemeente Roosendaal’. Aan de hand van casus Roosendaal benoemde Ed de ambitie van deze stad – een leefbare en bereikbare binnenstad creëren. Hierbij nam hij ons mee langs het proces naar dit doel toe. Strekking was dat dit niet mogelijk was door enkel op het gebied van parkeren te opereren, maar juist door de parkeeropgave te koppelen aan de ruimtelijke en economische opgave. En niet te vergeten de kansen die de digitale wereld ons biedt. Maar ook door stil te staan wie dan uiteindelijk zorg draagt voor de realisatie van die ambitie. Wat in Roosendaal heeft geleid tot een prominente rol van ondernemers en vastgoedeigenaren én bewoners in zowel het planproces als in de uitvoering daarvan. Waarbij de gemeente meer en meer een rol inneemt als regisseur – ook op de parkeeropgave – en minder als uitvoerder.

Symposium Parkeerbarometer Spark & EUR 12 feb 2015 (12)

Rob Ebbing sloot de middag middels een korte samenvatting af: wij (de winkelier, gemeente, wethouder, exploitant parkeergarage etc.) lijken allen ons eigen belang te hebben, maar hebben in wezen allen hetzelfde doel: namelijk een aantrekkelijke en drukbezochte binnenstad creëren. Integreren en samenwerking tussen al deze partijen is daarom van belang. Want met parkeren alleen lukt dit niet. Alle facetten van een stad hebben elkaar nodig om tot een leefbare bloeiende binnenstad te komen. Hierbij is data ontsluiting en analyse essentieel.

Symposium Parkeerbarometer Spark & EUR 12 feb 2015 (14)

Aansluitend ging de borrel van start en werd onder het genot van een hapje en drankje kennis gemaakt en nagepraat.