Nieuw parkeerbeleid Zandvoort

Zandvoort heeft grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Door onder meer de toename van het aantal woningen in de regio en de groei van toerisme en recreatie neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe.

Een relatief kleine, aantrekkelijke kustplaats om te wonen of één van de belangrijkste badplaatsen van Nederland? Waar zet Zandvoort haar pijlen op: leefbaarheid of economie? Verder ingesloten tussen de zee en natuurgebied Natura 2000 en alleen toegankelijk via twee N-wegen zijn er ook nog eens voldoende uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. En met deze ambities is er voldoende aanleiding om parkeren aan te pakken. Hoe houden we Zandvoort bereikbaar, leefbaar en veilig? En wat kan parkeren voor zowel de auto als de fiets hieraan bijdragen?

Gemeente Zandvoort is daarom, parallel aan de nieuwe visie op mobiliteit, gestart met het opstellen van nieuw parkeerbeleid voor zowel de auto als de fiets. Spark heeft hiervoor de kadernota Parkeerbeleid opgesteld. Deze nota geeft een visie op mogelijke oplossingsrichtingen die recht doen aan de ambities van Zandvoort. Zo wordt er gekeken naar fietsparkeren, parkeervoorzieningen aan de randen van Zandvoort, gereguleerd parkeren in woonwijken en verdere digitalisering van de parkeerketen.

De kadernota is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee zijn de uitgangspunten neergezet waarmee de gemeente aan de slag kan met een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid, waarmee recht wordt gedaan aan de ambities op vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Maar waarin ook het parkeren voor toeristen en parkeren tijdens evenementen een plek moet krijgen.