De effecten van smart mobility op parkeren: Vexpan lunchbijeenkomst 17 mei

Onlangs studeerden Edwin van der Gracht en Daphne van Den Hurk af aan respectievelijk de Hogeschool NHTV in Breda en de TU Delft. Edwin deed onderzoek naar de effecten van smart mobility op de parkeersector; Daphne onderzocht de effecten van zelfrijdende auto’s op de parkeerlocatiekeuze.

De belangwekkende resultaten van de onderzoeken van deze young professionals worden in de Vexpan lunchbijeenkomst op 17 mei om 12:00 uur gedeeld met de parkeerwereld (start lunch om 11:30 uur).

DE EFFECTEN VAN SMART MOBILITY OP PARKEREN
Edwin van der Gracht, schreef in het kader van zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool NHTV te Breda en bij Spark een scriptie over de effecten van Smart Mobility op de parkeersector. Om het begrip Smart Mobility te duiden heeft hij een analyse gedaan van verschillende scenariostudies wat betreft Smart Mobility. Wat voor rol speelt het onderwerp parkeren in deze scenario’s? In hoeverre worden er in deze scenario’s uitspraken gedaan over hoe het parkeren zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen?

Uit de analyse van de scenario’s blijkt dat er op dit moment nog veel onzekerheid over Smart Mobility en de effecten van Smart Mobility op de parkeersector is. Deze onzekerheid wordt afgeleid uit de grote verschillen die er zitten tussen de onderzochte scenario’s. Voor de parkeersector doet deze onzekerheid een groot beroep op flexibiliteit. De keuzes die vandaag gemaakt (moeten) worden, mogen zo min mogelijk een belemmering vormen voor de potentiële ontwikkeling van het mobiliteitssysteem.

Omdat twee kennisdocumenten van grote invloed zijn op de keuzes die gemaakt worden binnen de parkeersector, is onderzocht in hoeverre deze kennisdocumenten invulling geven aan het onderwerp flexibiliteit. Voor de kwantitatieve kant van de parkeersector is CROW-publicatie 317: kencijfers parkeren en verkeersgeneratie onderzocht, voor de kwalitatieve kant de ontwerpnorm NEN 2443.

Lees de scriptie “De effecten van Smart Mobility op de parkeersector”.

ZELFRIJDENDE AUTO EN PARKEREN
Daphne van den Hurk heeft in haar afstudeeronderzoek aan de TU Delft en bij Goudappel Coffeng onderzoek gedaan naar de effecten van de zelfrijdende auto op de parkeerlocatiekeuze van reizigers. Door middel van een keuze-experiment is inzicht verkregen in de voorkeur voor de parkeerlocatiekeuze (binnenstad of stadsrand) van reizigers onder de aanname dat ze met een zelfrijdende auto de binnenstad van Den Haag bezoeken. Door middel van een stated preference onderzoek is een Multinominal Logit Model geschat. De resultaten van het geschatte model zijn gebruikt om scenario’s door te rekenen welke de basis vormen voor de beleidsimplicaties. Op 15 maart 2018 ontving Daphne de Ward Vleugels Q-Park Thesis Award voor haar afstudeeronderzoek. Deze waardering gaat naar de beste scriptie op het gebied van mobiliteit en parkeren.

AANMELDEN
U kunt zich voor deze lunchbijeenkomst van 17 mei aanmelden op de website van Vexpan.