Ontwerpfouten bij parkeergarages

Auto lege parkeergarage_Spark

Onlangs is het blad Stedebouw & Architectuur verschenen met een artikel van Spark over het ontwerpen van parkeergarages, waarbij veel voorkomende ontwerpfouten worden beschreven en wordt aangegeven hoe deze kunnen worden voorkomen. Daarbij is het opvallend dat de ‘Parkeergarage fouten-top-10’ die de ANWB pakweg 15 jaar geleden publiceerde namelijk nog verrassend actueel is. Dat deze fouten nog steeds worden gemaakt is niet alleen vervelend voor de ontwerpers/architecten, maar ook voor de opdrachtgevers, toekomstige eigenaar/beheerder/exploitant en natuurlijk voor de beoogde gebruiker: de parkeerder. Dit artikel is een beknopte versie van het verschenen artikel.

Veel voorkomende fouten:
Onderschatting verwerkingscapaciteit in- en uitritten en benodigde bufferruimte
Als onvoldoende in- en uitritten worden gerealiseerd of onvoldoende opstelruimte beschikbaar is voor wachtende voertuigen, kunnen wachttijden en opstoppingen ontstaan. Daarom moet goed worden ingeschat hoeveel voertuigen in het drukste uur moeten worden verwerkt, zowel voor in- als uitgaand verkeerd. Dit vormt de basis voor het aantal in- en uitritten en de benodigde bufferruimte.

Ontbreken wisselstrook
Vaak wordt het aantal in- en uitritten gebaseerd op het huidige gebruik dat op korte termijn wordt verwacht. Omdat mogelijk in de toekomst dit gebruik kan wijzigen, wordt aanbevolen een extra rijstrook (wisselstrook) te overwegen. Deze kan tevens worden gebruikt als reservestrook indien een in- of uitrit door een storing niet gebruikt kan worden.

Onoverzichtelijke aansluiting op de openbare weg
Het komt vaak voor dat een parkeerder die een parkeergarage uitrijdt vrijwel direct een trottoir of fietspad kruist en daardoor geen zicht heeft op kruisende voetgangers of fietsers. Door eenvoudige oplossingen als een drempel voor uitrijdend verkeer of het plaatsen van paaltjes kan de attentiewaarde worden vergroot en het risico worden beperkt.

Onjuiste inpassing parkeerapparatuur
Bij de inpassing van de parkeerapparatuur (kaartgevers/-lezers en slagbomen/speedgates) worden regelmatig fouten gemaakt. Denk aan te smalle of te ruime rijstroken waardoor automobilisten de parkeerapparatuur niet meer goed vanuit de auto kunnen bedienen. Ook komt nog steeds voor dat de parkeerapparatuur niet op een horizontaal gedeelte of in een bocht wordt aangebracht. Een andere veel gemaakte fout is dat de afstand tussen een slagboom en een kaartlezer/-gever minder dan drie meter bedraagt en automobilisten die de kaartgevers/-lezer willen bedienen moeten oppassen dat ze de slagboom niet raken.

Verkeerde routing
Regelmatig komt het voor dat niet de meest optimale rijroute door de garage wordt ontworpen. Een goede routing is consistent en heeft zo min mogelijk kruisende bewegingen, leidt langs (bijna) alle parkeerplaatsen, maar biedt wel de mogelijkheid om via een kortere route naar de uitgang te rijden.

Te smalle parkeervakken en/of parkeerwegen
Voor het comfortabel in- en uitrijden van parkeervakken is de verhouding tussen de breedte van de parkeervakken en van de parkeerwegen van belang. Om de benodigde manoeuvres te kunnen maken is bij een relatief smal parkeervak een relatief brede parkeerweg nodig en andersom. Daarnaast leiden te smalle parkeervakken tot gebrek aan comfort bij het in- en uitstappen, tot beschadigen aan voertuigen door openslaande portieren en tot verlies aan parkeercapaciteit als gevolg van slordig geparkeerde voertuigen.

Kolommenstramien niet optimaal
In sommige garages hebben de kolommen een grote negatieve impact op het comfort en de beleving van een parkeergarage. Kolomvrije overspanningen hebben de voorkeur vanwege het parkeercomfort, de mogelijkheid om in de toekomst de breedte van de parkeervakken aan te passen en de sociale veiligheid (meer overzicht in de garage).

Slechte of onduidelijke informatievoorziening
De informatievoorziening in een parkeergarage laat vaak te wensen over. Zorg voor duidelijkheid: blauwe verwijsborden voor auto’s en gele borden voor voetgangers zijn voor iedereen herkenbaar, evenals verwijsborden die een functie als bestemming aangeven in plaats van een straatnaam. Andere belangrijke informatie is die bij de ingang van de garage (o.a. vol/vrij-melding, openingstijden, tarieven) en informatie bij de voetgangersingangen (o.a. plattegrond garage, betaalmogelijkheden). Bij grote garages moeten voetgangers ook worden ondersteund bij het terugvinden van hun voertuig door de parkeerplaatsen van bijvoorbeeld kleuren en symbolen te voorzien en de verdiepingen te nummeren.

Tot slot
Dit artikel geeft een overzicht van fouten die nog te regelmatig worden gemaakt bij het ontwerpen van parkeergarages,  maar is daarin zeker niet volledig. Een goed ontwerp begint bij het inventariseren en vastleggen van alle eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten en toetsingskaders in een Programma van Eisen (PvE) . Daar is een selectie van specialisten voor nodig, samengebracht in een ontwerpteam.  Een goed PvE beschrijft aan welke eisen moet worden voldaan, welke ruimte beschikbaar is en hoe de parkeergarage wordt aangesloten op de buitenwereld. De kwaliteit van de parkeervoorziening wordt dan ook grotendeels in het PvE bepaald. Bij het opstellen van een PvE moet niet alleen rekening worden gehouden met de wensen en eisen van de toekomstige eigenaar, beheerder en exploitant, maar is het van belang dat de gebruikers van de garage centraal staan. Het ontwerpproces voeden met alleen een verwijzing naar de NEN2443 volstaat niet.