Herziene NEN 2443 in commentaarfase

Spark_Parkeergarage

Het herziene normontwerp van NEN 2443 – “Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages” is via www.normontwerpen.nen.nl beschikbaar ter commentaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de definitieve aanpassing, die medio 2012 beschikbaar zal komen en waarmee de parkeerbranche weer voor een aantal jaren over een actuele NEN 2443 beschikt.

Qua status is NEN 2443 in een soort ‘tussenfase’ beland; de huidige versie is na publicatie van de nieuwe norm niet meer van toepassing, terwijl de nieuwe nog niet gereed is en mogelijk nog wordt aangepast. Dat kan voor ontwikkelingen die zich momenteel in de ontwerpfase bevinden tot onduidelijkheid leiden; moet de bestaande NEN 2443 worden gehanteerd of moet worden geanticipeerd op de nieuwe NEN 2443? En wat zijn de voornaamste wijzigingen?

Wijzigingen NEN 2443

De herziene NEN 2443 bevat wijzigingen om deze norm beter toepasbaar te maken en beter aan te sluiten bij het huidige ontwerpvoertuig. Dit ontwerpvoertuig is een normvoertuig op basis waarvan NEN 2443 is opgesteld en dat aanzienlijk groter is geworden in de afgelopen jaren. De vijf belangrijkste aanpassingen zijn hierna beschreven.

Typologie parkeervoorzieningen
De typologie van de parkeervoorzieningen is uitgebreid. Gekozen is voor een driedeling die recht doet aan het praktijkgebruik.

  • Stalling: parkeervoorzieningen met maximaal 80 plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor vaste gebruikers met een vaste plaats.
  • Niet-openbaar: parkeervoorzieningen voor overwegend vaste gebruikers (meer dan 80%) met zwerfplaatsen. Voorzieningen die vooral bij kantorenlocaties voor zullen komen.
  • Openbaar: parkeervoorzieningen voor algemeen gebruik met weinig vaste gebruikers. Hierbij is ook de bijzondere categorie ‘openbaar intensief’ toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen waarbij elke gemiddelde plaats meer dan vier keer per dag wisselt of voorzieningen waarbij een deel van de klanten winkelwagens, rolstoelen, bagagekarren en dergelijke hanteert.

Afmetingen parkeervakken en plaatsing kolommen
Omdat het ontwerpvoertuig breder is geworden moet ook het parkeervak breder worden. Enerzijds omdat de vakbreedte van belang is bij het in- en uitrijden van een parkeervak en anderzijds omdat de vakbreedte het in- en uitstapgemak bepaalt.

Ook de plaatsing van de kolommen is van belang. Bij voorkeur worden helemaal geen kolommen tussen parkeervakken geplaatst, maar dat is lang niet altijd mogelijk. De plaats waar dat wel kan, wordt in de herziene Norm niet veranderd, maar wordt duidelijker aangegeven én uitgebreid met het gedeelte dat zich aan het uiteinde van het parkeervak bevindt.

Wegbreedte
De breedte van rijbanen, parkeerwegen en hellingbanen, zowel recht als gebogen, is nu niet altijd duidelijk. De herziene norm brengt meer duidelijkheid, waarbij aansluiting is gezocht bij de richtlijnen die voor wegen binnen de bebouwde kom gelden. Dat leidt niet in alle gevallen tot meer breedte, maar voor sommige onderdelen tot een kleinere breedte. Wel moet rekening worden gehouden met redresseerstroken en obstakelvrije zones. Ook nieuw is dat bij langere rijbanen niet meer voor extra breedte wordt gekozen. Hiermee moet te hard rijden worden voorkomen. Een ander uitgangspunt bij het bepalen van wegbreedtes is dat – als dat op basis van het type garage nodig is – ook in bochten voldoende ruimte beschik¬baar moet zijn voor tegemoetkomende auto’s.

Bochten
In de huidige norm zijn eisen opgenomen voor een groter aantal maten voor de binnenstraal en buitenstraal voor zowel eenrichtings- als tweerichtingsverkeer. Tevens is aangegeven welke speling nodig is in bochten.

Een minstens zo belangrijke aanpassing is dat opgenomen is voor welk ‘type’ weg de maatvoering van de boogstralen geldt.

Hellingen
In de nieuwe norm worden slechts maximale hellingspercentages voor de drie typen garages opgenomen, omdat de aanbevolen hellingspercentages in de praktijk vaak voor verwarring zorgden.
Voor hellingen steiler dan 14% blijft een overgangshelling noodzakelijk, waarbij de eisen voor de afmetingen van deze overgangshellingen nu zijn opgenomen.

Bij toepassing van twee of meer hellingen achter elkaar moeten deze van elkaar zijn gescheiden door een horizontaal vlak. In de herziene versie zijn minimale lengtes voor dit horizontale vlak opgenomen. Ook zijn eisen opgenomen voor de maximale hellingspercentages voor zeer korte hellingen.

Anticiperen of de huidige NEN 2443 gebruiken?

De herziene NEN 2443 bevat eisen die de kwaliteit van parkeervoorzieningen vergroten ten opzichte van de huidige versie. Omdat de herziene NEN 2443 ter commentaar beschikbaar is, bestaat de kans dat onderdelen nog worden aangepast. Daarmee ontstaat voor de komende periode de afweging of de huidige of de herziene versie moet worden gebruikt. Over de aanpassingen is gedurende twee jaar door een brede commissie nagedacht, waardoor de kans op ingrijpende wijzigingen niet groot is. De herziene versie sluit bovendien beter aan op de huidige inzichten ten aanzien van comfort en veiligheid, maar ook op het formaat van het huidige wagenpark. Daarom adviseren wij om de herziene versie toe te passen. Deze biedt immers meer parkeerkwaliteit dan de huidige versie. Dat leidt ertoe dat parkeervoorzieningen worden gecreëerd die beter passen bij de wensen van de voornaamste doelgroep van de parkeerbranche: de parkeerder.